Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is; deel 1, 50 preken (nieuw)

Artikelnummer: 5800116685840
Vorige Artikel 56 van 128 Volgende
€ 42,50 (inclusief 9% btw)

50 preken van ds. W.C. Lamain, Sprekend nadat hij gestorven is, deel 1. 
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kinds af vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij gesproken.
Zijn preken kenmerken zijn openhartige persoon. Diepe ontdekking kreeg hij van het verderf van de mens. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. Hij was in zijn element als hij zoekende zielen mocht bemoedigen, Christus mocht aanprijzen aan verslagen zondaren. Hij toonde zich een groot beminnaar van Gods volk, ongeacht welk kerkverband zij behoorden. Hij had een warm hart voor zijn onbekeerde medemens en was liefdevol in zijn pastoraal werk. Na zijn langdurige geestelijke strijd en verdrukking ontving hij in 1984 de kroon van het eeuwig leven.
Een zeer groot aantal preken heeft hij nagelaten, zowel gedrukt als digitaal.

Eerste Tiental:
INHOUD

1ste preek: Genesis 38:26. Juda in de schuld. En Juda kende ze, en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer.

2e preek: Psalm 44:23. Een inzicht in het leven van Gods kerk en kinderen hier op aarde. Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij worden geacht als slachtschapen.

3e preek: Psalm 77:20 en 21 Een troostrijke herinnering op de laatste dag van het jaar. OUDEJAARSPREEK Uw weg was in de zee en Uw pad in grote wateren; en Uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde Uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aäron.

4e preek: Psalm 104:30a. De zending van de Heilige Geest. Zendt Gij Uw Geest uit zo worden zij geschapen.

5e preek: Psalm 104:30b. Het werk en de onderhouding van de Heilige Geest. En Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks.

6e preek: Hooglied 4:16a. Het doorwaaien van de Noordenwind en de Zuidenwind in de hof van Gods kerk. Ontwaak Noordenwind, en kom gij Zuidenwind; doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien.

7e preek: Daniël 12:12. De eerste en de laatste zaligspreking uit Daniëls profetie. Zalig is hij die verwacht, en raakt tot duizend driehonderd en dertig jaar.

8e preek: Zacharia 12:10. Gods Geest over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. BIDDAGPREEK Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden.

9e preek: De inwoning van de Heilige Geest het onschatbaar voorrecht aan de Kerk gegeven. "Of meent gij dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid? Ja, Hij geeft meerdere genade." Jakobus 4 : 5, 6a.

10e preek: Openbaring 6:5 en 6. De opening van het derde zegel. En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: "Kom en zie. En ik zag, en ziet een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn niet.

Tweede Tiental
INHOUD

1e preek. Koper en ijzer onder uw schoen. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn. Deuteronomium 33: 25a

2e preek. Een ootmoedig getuigenis van de man naar Gods hart. Ik heb mij naar het woord Uwer lippen, gewacht voor de paden des inbrekers. Psalm 17:4b.

3e preek. Een rondgang rondom het altaar. … En ik ga rondom uw altaar, o HEERE! Psalm 26:6b

4e preek. Een blijmoedig getuigenis des geloofs. NABETRACHTING Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn.
Psalm 27:6a.

5e preek. Het eenzijdig Godswerk, geopenbaard in Christus. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen. Psalm 91:14a. Met toespraak van ds. J. Karens te Opheusden.

6e preek. De reine begeerte van Gods kerk. Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mij­ner moeder. Hooglied 8:1a.

7e preek. De onttrekking van Gods genadige tegenwoordigheid. DANKDAGPREEK Ik zal heengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken. Hoséa 5:15

8e preek. Jezus Knecht en Borg. LIJDENSPREEK En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader; alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, lief­gehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. Johannes 13:1

9e preek. De overlevering van Christus aan Pontius Pilatus. LIJDENSPREEK Zij dan leiden Jezus van Kájafas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg; en zij gingen niet in het recht­huis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar op­dat zij het pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens? Zij antwoordden en zeide tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben, enz. Johannes 18:28‑32.

10e preek. Op de Adriatische zee. Als nu de veertiende nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoeden de scheepslieden, dat hun enig land naderde. Handelingen 27: 27.

Derde Tiental
INHOUD

1. Preek. Gods rechtvaardig gericht over een vijandin van Gods kerk. En zij legden de handen aan haar, en zij gingen naar den ingang van de Paardenpoort, naar het huis des konings; en zij doodden haar daar. 2 Kronieken 23: 15

2. Preek. Gods weg met Zijn volk in het komen tot Christus als de enige Toevlucht in leven en sterven. Van den stroom der bergen worden zij nat, en zonder toevlucht zijnde, omhelzen zij de steenrotsen. Job 24: 8.

3. Preek De grote Knecht des Vaders "Een verstandig knecht zal heersen over een zoon, die beschaamd maakt, en in het midden der broederen zal hij erfenis delen." Spreuken 17:2

4. Preek. Een innemend en dringend verzoek. Kom, mijn Liefste! Laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten op de dorpen. Hooglied 7: 11

5. Preek. De verzoening door het bloed des Lams, betuigd en bevestigd met eedzwering door de eeuwige Jehovah. Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen noch u schelden zal. Jesaja 54: 9.

6. Preek. Rijk in God Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God. Lukas 12: 21

7. Preek. Een vrijmoedig antwoord. Maar in dit alles zijn wij meer dan ovenwinnaars door Hem, Die ons liefgehad heeft. Romeinen 8: 37.

8. Preek. De geloofsverwachting van Abraham. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Hebreeën 11: 10a.

9. Preek. Een wenende Johannes En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch het­zelve in te zien. En een van de ouderlingen zei­de tot mij: ween niet; zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft over­wonnen, om het boek te openen, en zijn zeven ze­gelen open te breken. Openbaring 5: 4, 5

10. Preek. De troost voor Gods kerk in het openen van het boek. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet; zie, de Leeuw Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft over­wonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. Openbaring 5: 5

Vierde Tiental
INHOUD

Preek 1. Het eeuwig verbond, de troost van Gods volk in alle teleurstellingen Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. 2 Samuël 23 : 5.

Preek 2. Het opstaan van God over Zijn volk Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast. Psalm 12:6.

Preek 3. Een grote genade en een onuitsprekelijk voorrecht in een diepe weg Ik daarentegen ben als een dove. Ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegen­redenen zijn. Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God! Psalm 38:14.

Preek 4. De dag die de Heere gemaakt heeft. PAASPREEK Dit is de dag, die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Psalm 118:24.

Preek 5. Christus roemt Zijn bruid Hoe schoon zijt gij, en hoe liefelijk zijt gij, o liefde, in wellusten! Hooglied 7:6.

Preek 6. De oneindigheid van Gods genade. OUDEJAARSPREEK Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Klaagliederen van Jeremía 3:22.

Preek 7. Een getuigenis van de beproefde Kerk. NIEUWJAARSPREEK Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israëls heil. Jeremía 3:23.

Preek 8. Simeon met Christus in zijn armen. KERSTPREEK Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord. Lukas 2:28 en 29.

Preek 9. Anna, een profetes. KERSTPREEK En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. Lukas 2 : 36‑38.

Preek 10. Een troostvolle toezegging. NIEUWJAARSPREEK Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Filippenzen 4:19.

Vijfde Tiental
INHOUD

Preek 1. De rust van het graf. 2e preek "Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht; daar zijn de gebondenen tezamen in rust; zij horen de stem des drijvers niet." Job 3:17, 18

Preek 2. Het vooruitzicht van de Kerk, de ver­wachting van het volk van God. 3e preek "Daar zijn de gebondenen tezamen in rust; zij horen de stem des drijvers niet." Job 3:18a

Preek 3. De stem des drijvers niet meer gehoord. 4e preek "Zij horen de stem des drijvers niet." Job 3:18b

Preek 4. Een zwaar gericht over Gods Kerk. BIDDAGPREEK "En Ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. " Jesaja 5:6b:

Preek 5. De heerlijkheid van de beloofde Christus. Vervolg adventpreek "En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten; de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN." Jesaja 11:2

Preek 6. Wat is het vooruit­zicht schoon! 1ste preek "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederke­ren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijd­schap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijd­schap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchten wegvlieden." Jesaja 35:10

Preek 7. Wat is het vooruit­zicht schoon! 2e preek "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederke­ren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijd­schap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijd­schap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchten wegvlieden." Jesaja 35:10

Preek 8. Wat is het vooruit­zicht schoon! 3e preek "En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederke­ren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijd­schap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijd­schap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchten wegvlieden." Jesaja 35:10

Preek 9. Christus de Overwinnaar van de dood. “Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie.” 2 Timótheüs 1:10b.

10. Preek op Bevrijdingsdag 1946 ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945.     Uitgeschreven door ds. Lamain.
“De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Psalm 124:6-8

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-Deel 1, 50 preken
Uitgever Stichting de Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 568
Bijzonderheden Gebonden hardcover, boek is nieuw. Zoek in het zoekvenster op 'Lamain' voor dezelfde preken in softcover.
ISBN of EAN 5800116685840
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel