Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is; deel 3, 50 preken (nieuw)

Artikelnummer: 5800116145238
Vorige Artikel 58 van 128 Volgende
€ 42,50 (inclusief 9% btw)

50 preken van ds. W.C. Lamain, Sprekend nadat hij gestorven is, deel 3. 
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 3e bundel van 50 preken zijn 3 preken opgenomen over het heerlijk vooruitzicht van Gods kinderen op de eeuwige zaligheid. Ook 3 preken over de bekering van Israël in het laatste der dagen. Ds. Lamain vertelt in sobere woorden zijn verwachting voor bekering van het Jodendom, gegrond op Hoséa 3:4, 5. Er staat ook een preek in tijdens de herdenking van de Bevrijding op 5 mei 1945. Tevens heeft hij een preek gehouden in Ede, juni 1972. Deze eindigde met een toespraak van ds. Joh. van der Poel. Kostbaar en vol levende geloofsverwachting is de preek: Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie. 2 Tim. 1:10b.

Elfde Tiental
INHOUD

1e preek. Een vernieuwd bezoek aan Abraham. Uitgesproken Grand Rapids Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. Genesis 18:1

2e preek. Smaken dat de Heere goed is. Uitgesproken Grand Rapids Smaakt en ziet, dat de Heere goed is. Welgelukzalig is man die op Hem betrouwt. Psalm 34: 9

3e preek. De eeuwige heerschappij van Christus vertoond in Zijn hoofd en haarlokken. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Hooglied 5:11

4e preek. De volmaaktheid van Christus. Zijne ogen zijn als duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kasjes der ringen. Hooglied 5:12

5e preek. Een onbegrijpelijk wonder. ADVENTSPREEK. Rijssen, 1945 Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen; de vrouw zal de man omvangen. Jeremia 31:22b.

6e preek. Doodsvonnis van Edom. 31-1-1945 Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Ik zal u voorzeker ten bloede bereiden, en het bloed zal u vervolgen; alzo gij het bloed niet hebt gehaat, zal u het bloed ook vervolgen. Ezechiël 35 : 6.

7e preek. De grote weldaad van Gods aangezicht en Zijn Geest. I. Grand Rapids En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. Ezechiël 39: 29

8e preek. De grote weldaad van Gods aangezicht en Zijn Geest. II. Grand Rapids En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. Ezechiël 39: 29

9e preek. De Parel van grote waarde. 23-9-1945 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone paarlen zoekt, dewelke hebbende een paart van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve. Mattheüs 13: 45 en 46.

10e preek. De liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Eféze 3:19a. Met toespraak ds. J. Mijnders te Veenendaal (1979-1991) 12-7-1982

Twaalfde Tiental
INHOUD

VOORWOORD

Twee predicaties, uitgesproken na zijn ernstige ziekte: 
1. EEN GODVERHEERLIJKENDE VERKLARINGWant Gij zijt mij een hulp geweest en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Psalm 63:8

2. De God van Jacob tot zijn hulp Welgelukzalig is hij, die de God Jacobs tot zijn hulp heeft; wiens verwachting op de Heere, zijn God, is. Psalm 146: 5

3. De Heere verlaat Zijn volk niet Want de Heere zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten. Psalm 94:14

4. De gouden kandelaar uit Zacharia’s nachtgezicht. En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. … En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een ter linkerzijde. Zacharia 4:1-3

5. Goddelijke beloften Het woord des Heeren geschiedde verder tot mij, zeggende: De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook vol­einden; Enz. Zacharia 4: 8-10

6. Twee olijfbomen bij de kandelaar Voorts antwoordde ik en zeide tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? … Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. Zacharia 4: 11-14

7. Het rechtvaardig oordeel van God Heiligt een vasten; roept een ver­bodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners dezes lands, ten huize des Heeren, Uws Gods, en roept tot den Heere. Ach, die dag! Enz. Joël 1: 14 - 16

8. Dankdagpreek. Christus verzocht om te vertrekken En ziet, de gehele stad ging uit Jezus tegemoet, en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken. Mattheüs 8 vers 34

9.De zekere ver­wachting van Gods kerk Maar wij verwachten naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke ge­rechtigheid woont. 2 Petrus 3:13

10. Een aansporing tot een Godvruchtige wandel Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. 2 Petrus 3: 14

Bijlage: Meditatie door ouderling Johannes van Vuuren te Rotterdam De 4e t/m de 10e preek zijn stenografisch opgenomen door M. Geuze Veldstraat 40b, Rotterdam-Zuid; door Ds. Lamain gecorrigeerd. Ze werden aan de Stichting Gihonbron ter beschikking gesteld door de heer J. Koonings te Rotterdam.

Dertiende Tiental
INHOUD

VOORWOORD

Voorafgaand aan: Betekenisvolle boodschappen, 2 preken.

1. De volvoering van het ingeroepen oordeel door de rechtvaardige God Eer dan uwe potten de doornstruik gewaar wor­den, zal Hij hem als levend, als in heten toorn wegstormen. De rechtvaardige zal zich verblijden, als hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed des goddelozen. En de mens zal zeggen: "Immers is er vrucht voor de rechtvaardige; immers is er een God, Die op aarde richt. Psalm 58: 10-12

2. Een Goddelijk antwoord betreffende de toe­komst Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden; maar de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het ver­staan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Daniël 12: 10.

3. Christus als de Vertrooster voor Gods strijdende kerk En te dien tijd zal Michaël opstaan, die grote Vorst, die voor de kinderen Uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, enz. Daniël 12 :1.

4. De reine begeerte van Jeruzalems dochters Wat is uw Liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw Liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezwo­ren hebt! Hooglied 5: 9

5. Een verklaring van haar hemelse Bruidegom. "Mijn Liefste is blank en rood; Hij draagt de banier boven tienduizend!" Hooglied 5: 10

6. Christus' spraak. Zijn lippen zijn als de leliën, druppende van vloeiende mirre. Hooglied 5: 13

7. De kerk roemt Christus.  I Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedie. Hoogl. 1:14

8. De kerk roemt Christus. II Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedie. Hoogl. 1:14

9. De vlucht van Christus naar Egypte En was aldaar tot de dood van Herodes; opdat vervuld zou worden, hetgeen van de Heere ge­sproken is door de profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheüs 2: 15

10. Dankdagpreek. De lofzang van Christus En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Matth. 26:30

Veertiende Tiental
INHOUD

1. Een ernstige vermaning in het laatste uur van het jaar. Oudejaarsavond Alleenlijk, wacht u en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen, die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet van uw hart wijken, al de dagen uws levens. Deut. 4: 9a

2. Een belofte van veiligheid, een verlossing voor degenen die Hem vrezen. Trouwpreek De engel des Heeren legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.  Psalm 34: 8

3. Het bijzonder voorrecht van de oprechten. De Heere kent de dagen der oprechten; en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Psalm 37: 18.

4. Het gedenken van Gods weldadigheden. Dankdagpreek O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels. Psalm 48 :10

5. De roemtaal des Geloofs Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid. Psalm 73: 26

6. Het verharde Israël onder ontzaggelijke bedreigingen. Biddagpreek Om dit alles keert Zijn toorn zich niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot Dien, Die het slaat, en de Heere der heir­scharen zoeken zij niet. Jesaja 9: 11b, 12

7. Een laatste vermaning van de God des oordeels na zware gerichten. Biddagpreek Daarom zal Ik u alzo doen, o, Israël; omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël om uw God te ontmoeten. Amos 4: 12

8. De gelijkenis van het opschie­tend zaad. Herdenkingspreek En Hij zei: Alzo is het Koninkrijk Gods, alsof een mens het zaad in de aarde wierp, en voorts sliep en opstond, nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Enz. Markus 4: 26-29

9. Het geleid worden door Gods Geest. Want zo velen als er door de Geest Gods geleid worden die zijn kinderen Gods. Romeinen 5: 14

10. Een vermaning van de apostel Johannes aan de strijdende Kerk op aarde. En nu, kinderkens blijft in Hem, opdat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. Johannes 2: 28

Vijftiende Tiental
INHOUD

1. De getrouwe Verbonds-God tegenover Zijn be­drukt Verbondsvolk. Biddagpreek En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan Zijn Verbond met Abra­ham, met Izak en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Exodus 2: 24 en 25

2. Een Godverheerlijkende verklaring van het Goddelijk denken aan ons. Dankdagpreek De Heere is onzer gedachtig geweest. Psalm 115: 12

3. De Goddelijke bewaring. En Hij zal de weg Zijner gunstgenoten bewaren. Spreuken 2: 8b

4. De gezanten van Juda terug naar Hiskia Doch zij zwegen stil en antwoorden hem niet een woord, want het gebod des konings was, zeggende: Gij zult hem niet antwoorden. Enz. Jesaja 36: 21 en 22

5. De Heere gedenkt Zijn weldadigheid aan Zijn volk bewezen Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, Ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Jeremia 2: 2


6. Een getuigenis van Jehovah tegenover Zijn afwijkend volk. Biddagpreek Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat Ik het van de aardbodem verdelge; behalve, dat Ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verderven, spreekt de Heere HEERE. Amos 9: 8.

7. De beloften van een Leraar Die blijft. Pinksterpreek Maar de Trooster, de Heilige Geest, wel­ken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal U alles leren en zal u indachtig maken, alles wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26

8. De vrucht van het kindschap der gelovigen Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba Vader! Romeinen 8:15

9. Ernstvolle woorden; voorafgaand aan het afscheid van Rotterdam Indien iemand den Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking: Maranatha! 1 Korinthe 16: 22

10. Verdwijning van de zee En de zee was niet meer. Openbaring 21:1b

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-Deel 3, 50 preken
Uitgever Stichting de Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 516
Bijzonderheden Gebonden hardcover, boek is nieuw. Zoek in het zoekvenster op 'Lamain' voor dezelfde preken in softcover.
ISBN of EAN 5800116145238
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel