Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is; deel 4, 50 preken (nieuw)

Artikelnummer: 5800116145559
Vorige Artikel 59 van 128 Volgende
€ 42,50 (inclusief 9% btw)

50 preken van ds. W.C. Lamain, Sprekend nadat hij gestorven is, deel 4. 
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij gesproken. De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 4e bundel van 50 preken zijn diverse preken opgenomen over het leven van Jeftha. Ook een aantel over Psalm 146. Deze heeft hijzelf voor de pers gereedgemaakt. Deze preken zijn zij goed bestudeerd en staan vol lessen voor het geestelijk leven. Ootmoed siert een christen en zeker een leraar die staat tussen de Heere en het volk als hij in zijn dienstwerk bezig is. De nodigingen van het lieflijk Evangelie zijn warm en welmenend. De bemoedigingen voor Gods volk zijn beschamend en vertroostend. De Heere zegene ook deze 4e bundel.

Zestiende Tiental
INHOUD

1. Het gebed van Mozes om de Heilige Geest. Och, of al des Heeren volk profeten waren; dat de HEERE Zijn Geest over hen gave! Numeri 11: 29 laatste gedeelte.

2. Christus in het stof des doods. Want Gij legt  Mij in het stof des doods. Psalm 22: 16

3. De onbewegelijke troon des Heeren HEEREN. I. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons, goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aangezicht heen. Psalm 89 vers 15

4. De onbewegelijke troon des Heeren HEEREN. II 

5. De onbewegelijke troon des Heeren HEEREN. III

6. De verlos­sing van Gods kerk Zo zegt de Heere HEERE: De kinderen Israels en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest; en allen, die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden; zij heb­ben hen geweigerd los te laten. Maar hun Verlosser is sterk, Heere der Heirscharen is Zijn Naam; Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat Hij het land in rust brenge, maar de inwoners van Babel beroere. Jeremia 50: 33 en 34

7. Een wonderlijke Verbondsbelofte van een wonderlijk Verbondsgod. I.  Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal hare boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen, en zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen: ik zal heengaan en keren weder tot mijn vorigen Man, want toen was het mij beter dan nu. Hoséa 2:5-6.

8. Een wonderlijke Verbondsbelofte van een wonderlijk Verbondsgod. II.

9. Verzoeking van Christus in de woestijn. I Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Matthéüs 4: 1, 2

10. Verzoeking van Christus in de woestijn. II En de verzoeker tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch Hij antwoordende zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat. Enz. Matthéüs 4:3-11

Bevestiging van ds. W.C. Lamain te Rijssen op 24-8-1943 door ds. J. Fraanje

Zeventiende Tiental
INHOUD

1. Davids vertrouwen en uitzien onder de verstrooiing van Gods Kerk. I Onze beenderen zijn verstrooid aan den mond des grafs, gelijk of iemand op de aarde iets gekloofd en verdeeld had. Psalm 141: 7

2. Het sterkste Wapen in de geestelijke strijd. II Doch op U zijn mijn ogen, HEERE, Heere! Op U be­trouw ik, ontbloot mijn ziel niet. Psalm 141: 8.

3. De oude Anna in de tempel. I. Na Kerstdag En er was Anna, een profetes, een dochter Fanuëls, uit de stam van Aser; deze was tot hoge ouderdom gekomen; dewelke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Lucas 2: 36 - 38

4. Anna in de tempel de Heere beleden. II. Na Kerstdag En deze, terzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. Lucas 2: 36 - 38

5. De vrijheid waarin Christus Zijn volk stelt Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8: 36

6. Een troostvolle belofte En waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. Johannes 12: 26b

7. Christus neemt afscheid van Zijn discipelen. Voorafgaand aan Hemelvaartsdag Uw hart worde niet ontroerd. Johannes 14: 1

8. Een woning van de Drie-enige God bij de gelovigen Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Johannes 14: 23b.

9. De verdeling van Christus' klederen De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel; en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, Enz. Johannes 19: 23 en 24

10. De handeling der krijgsknechten, nadat Christus gestorven was. Goede Vrijdag-De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, dewijl het de voorbereiding was, want die dag des sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en ze weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met Hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. Johannes 19: 31- 34

Achttiende Tiental
INHOUD

1. Rust voor vermoeiden En daar rusten de vermoeiden van kracht. Job 3: 17b

2. Ik heb lief Ik heb lief, die Mij liefhebben. Spreuken 8: 17a

3. Efraïms zonde opgelegd Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. En Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Hoséa 13:12 en 14

4. Jezus maakt Zijn lijden bekend. Lijdensweken En Petrus Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig; dit zal U geenszins geschieden. Maar Hij Zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, satanas; gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Mattheüs 16: 22, 23

5. Jezus gekroond met doornen. Lijdensweken Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie, de Mens. Johannes 19: 5

6. De begrafenis van Christus. Goede Vrijdag En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld en Hij is bij de rijken in Zijn dood geweest. Omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Jesaja 53: 9

7. Belofte van de Trooster. Lijdensweken Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam. Evangelie van Johannes 14: 26, 1e gedeelte

8. De gevolgen van het Pinksterwonder En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat de grote en de doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Handelingen der Apostelen 2: 19 - 21

9. De Gift van de Heilige Geest Maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.1 Thessalonicensen 4: 8b

10. Uw leven verborgen in God En uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossensen 3: 3b.

Negentiende Tiental
INHOUD

1. MIJN VERLOSSER LEEFT. II Want ik weet, mijn Verlosser leeft. Job 19: 25a

2. MIJN VERLOSSER LEEFT. III Want ik weet, mijn Verlosser leeft. Job 19: 25a

3. MIJN VERLOSSER LEEFT. IV Want ik weet, mijn Verlosser leeft. Job 19: 25a

4. EEN LIEFLIJKE AANSPRAAK Mijn Liefste antwoordt en zegt tot mij: sta op, Mijn vriendin, Mijn schone en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over; hij is overgegaan. Hooglied 2: 10, 11

5. VERHEUGEN IN DE HEILIGE ISRAËLS En de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de Heilige Israëls verheugen. Jesaja 29: 29b

6. EEN NIET TE BEGRIJPEN VERZUIM En Hij zeide tot hen: wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? Lukas 2: 49

7. JEZUS HET LICHT DER WERELD Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des Levens hebben. Johannes 8: 12

8 . CHRISTUS DE ERFGENAAM Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles. Hebreeën 1 : 2

 9. MIJN VADER, UW VADER Jezus zeide tot haar: raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders en zeg tot hen: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader en tot Mijn God en uw God. Maria Magdaléna ging heen en boodschapte de discipelen, dat ze de Heere gezien had en dat Hij haar dit gezegd had. Johannes 20: 17 en 18

10. DE OFFICIËLE VERSCHIJNING VAN DE OPGESTANE CHRISTUS Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal; van dewelke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. 1 Korinthe 15: 6

Twintigste Tiental
INHOUD

1. Wentel uw weg op de Heere. Nieuwjaar 1978 Wentel uwen weg op den Heeren en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Psalm 37: 5

2. Het water van Bethlehems Bornput En David kreeg lust en zeide: wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die onder de poort is? Toen braken die drie door het leger van de Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput die onder de poort is, en ze droegen het en brachten het tot David. Doch David wilde het niet drinken, maar hij goot het uit voor den Heere. 1 Kronieken 11 vers 17 en 18

3. Jezus in Gethsémané. LIJDENSPREEK Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd, tot den dood toe. Blijft hier en waakt met Mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgegaan, doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Mattheüs 26 : 38 en 39

4. Kom, Mijn liefste. Kom, Mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten op de dorpen. Hooglied van Salomo, 7 vers 11

5. De Verlosser tot Sion En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de Heere. Jesaja 59: 20

6. De zekere verwachting van Gods kinderen. III Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons Leven is, dan zult gij ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kolossensen 3 het 4e vers.

7. Gods grote zorg over alles wat leeft. Dankdag-Hoewel Hij nochtans Zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goed doende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijze en vrolijkheid. Handelingen 14 vers 17

8. De kenmerken van degenen die van de vloek zijn ontslagen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. En zullen Zijn aangezicht zien. En Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Openbaring 22 vers 3.

9. In de liefde van Christus geworteld en gegrond En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Eféze 3 :17

10. Oudejaar Zondagmiddag 1978 En de engel zeide tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids. Lukas 2 vers 10.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-Deel 4, 50 preken
Uitgever Stichting de Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 510
Bijzonderheden Gebonden hardcover, boek is nieuw. Zoek in het zoekvenster op 'Lamain' voor dezelfde preken in softcover.
ISBN of EAN 5800116145559
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel