Smeenk, C. en Vliet jr., P. van-Een held in volle wapenrusting (Ds. A.S. Talma)

Vorige Artikel 19 van 22 Volgende
€ 7,50
Aantal

Lees over deze bekende politicus, maar ook over zijn werk in de arbeidersbeweging.
232 blz.
In goede staat
Libertas-Rotterdam-1907

Biografie
Als minister in het kabinet-Heemskerk i één van de grondleggers van de sociale wetgeving in Nederland. Sociaal voelende Friese predikant die in 1901 Troelstra versloeg in het district Tietjerksteradeel. Grote stevig gebouwde man met een jeugdig aanzien en een rustige spreektrant zonder preektoon (al vonden sommigen hem een `langspreker`). Werd bij het totstandbrengen van zijn wetgeving vooral tegengewerkt door conservatieve geloofsgenoten in ARP en CHU. Bracht wel de Invaliditeitswet en de Ziektewet tot stand, maar deze werden pas na enkele jaren ingevoerd. Harde werker die zowel onder de zwaarte van het ambt als onder de tegenwerking bij zijn wetgevende arbeid leed. Werd na zijn ministerschap weer predikant, maar overleed al na enkele jaren.

ARP
in de periode 1901-1913: lid Tweede Kamer, minister


Voornamen (roepnaam)
Aritius Sybrandus (Syb)

Personalia
geboorteplaats en -datum
Angeren (Gld.), 17 februari 1864
overlijdensplaats en -datum
Bennebroek (N.H.), 12 juli 1916
levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

Partij/stroming
partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

Loopbaan
-    predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Heinenoord (Z.H.), van 1888 tot juni 1891
-    predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Vlissingen, van juni 1891 tot 12 mei 1895
-    predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Arnhem, van 12 mei 1895 tot september 1901
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel, van 17 september 1901 tot 12 februari 1908
-    minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 12 februari 1908 tot 28 augustus 1913
-    minister van Waterstaat ad interim, van 7 januari 1909 tot 20 januari 1909 (na het overlijden van minister Bevers)
-    veldprediker en predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Bennebroek (N.H.), van juni 1914 tot 12 juli 1916
Partijpolitieke functies
-    secretaris A.R.-Kamerclub Tweede Kamer der Staten-Generaal, van september 1905 tot 12 februari 1908
Nevenfuncties
-    lid commissie van advies Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium", vanaf 1894
-    lid redactie verbondsorgaan "Patrimonium", vanaf 1898
-    lid bestuur Asyl Steenbeek te Zetten, omstreeks 1899
-    redacteur weekblad "Patrimonium", van 1900 tot 1908
-    lid Staatscommissie van enquête omtrent het spoorwegpersoneel, van 20 april 1903 tot 14 januari 1904 (ingesteld na de Spoorwegstaking 1903)
-    voorzitter Staatscommissie voor het Tramwegpersoneel, van mei 1906 tot februari 1908
-    voorzitter dagelijks bestuur Vereeniging "de Nederlandsche Vereeniging Landverhuizing"
-    lid Mijnraad, van 1913 tot 1 januari 1916
-    lid Werkloosheidsraad, omstreeks 1914
-    lid commissie van uitvoering Koninklijk Nationaal Steuncomité, van 22 augustus 1914 tot 12 juli 1916
Gedelegeerde commissies, presidia etc.
-    lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1906 tot mei 1906
-    voorzitter Commissie van Rapporteurs begroting van Oorlog voor 1908 (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (deze begroting werd in december 1907 door de Tweede Kamer verworpen)
-    tijdelijk secretaris van de ministerraad, januari 1909
Opleiding
voortgezet onderwijs
-    Latijnse School te Zutphen
-    Latijnse School te Dordrecht
-    Openbaar "Erasmiaansch Gymnasium" te Rotterdam
Academische studie
-    theologie (proponentsexamen), Rijksuniversiteit Utrecht, van 1882 tot 1887
Activiteiten
als parlementariër
-    Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende zaken, waaronder arbeid (sociale wetgeving), militaire zaken, visserij en bij de behandeling van de ontwerp-Drankwet
Opvallend stemgedrag
-    In 1906 stemden hij en Okma als enigen van de ARP-fractie vóór de begroting van Oorlog van minister Staal
Als bewindspersoon (beleidsmatig)
-    Zijn ontwerp-Bakkerswet, die de arbeidstijden in het bakkersbedrijf moest regelen, werd in juni 1912 in de Tweede Kamer met 49 tegen 42 stemmen verworpen. Met het voorstel zou in het bakkersbedrijf een tienurige werkdag worden ingevoerd en de zondagsarbeid worden beperkt.
-    De tegelijkertijd met de ontwerp-Bakkerswet ingediende ontwerp-Bakkersradenwet werd in 1911 ingetrokken, nadat gebleken was dat er geen meerderheid voor was
Als bewindspersoon (wetgeving)
-    Bracht in 1908 de Wet opsporing van delfstoffen tot stand. Deze bepaalde dat het opsporen van delfstoffen in heel Nederland gedurende 15 jaar van staatswege zou geschieden en dat het opsporen van steenkool en zouten door particulieren was verboden. Voor het opsporen van andere delfstoffen was een vergunning nodig. De Mijnwet van 1903 werd ingetrokken.
-    Bracht in 1908 de Visserijwet (Stb. 311) tot stand. Deze regelt onder meer de vaststelling van de grenzen tussen binnen- en kustvisserij, de registratie van vissersschepen, de keuring van gekaakte haring en de instelling van een College voor de visscherijen en van een Visserij-inspectie
-    Bracht in 1909 de Schepenwet (Stb. 219) tot stand, die regels bevatte over het voorkomen van ongevallen op schepen. Er wordt een Raad voor de scheepvaart ingesteld.
-    Bracht in 1911 de Plantenziektenwet tot stand, op grond waarvan de Plantenziektenkundige Dienst werd ingesteld
-    Bracht in 1911 de Steenhouwerswet tot stand, waardoor het voor werkgevers in de steenindustrie verboden werd minderjarigen in dienst te nemen zonder medische verklaring.
-    Bracht in 1911 een wijziging (Stb. 315) van de Arbeidswet 1889 tot stand, waarbij vrouwen- en kinderarbeid verder werd beperkt. De arbeidsduur voor vrouwen en jeugdigen werd beperkt tot 10 uur per dag (en maximaal 58 uren per week). Nachtarbeid door vrouwen werd verboden, evenals arbeid door gehuwde vrouwen op zaterdag na 13:00 uur.
-    Bracht in 1912 de Vogelwet tot stand, die bescherming bood aan alle in Europa in het wild levende vogels, uitgezonderd vogels die schadelijk zijn voor land-, tuin- en bosbouw
-    Bracht in 1912 samen met minister E. Regout de Octrooiwet (Stb. 313) tot stand. Hierdoor werden uitvindingen weer wettelijk beschermd. In 1869 was de Octrooiwet van 1817 buiten werking gesteld.
-    Bracht in 1913 de Radenwet (Stb. 203) tot stand, waardoor plaatselijke Raden van Arbeid in het leven werden geroepen die belast waren met de uitvoering van de socialeverzekeringswetten.
-    Bracht in 1913 de Ziektewet (Stb. 204) tot stand. Deze voerde een verplichte verzekering in van werknemers in loondienst tegen ziekte en ziektebehandeling. Kleine zelfstandigen konden zich vrijwillig aansluiten bij de verzekering. De premies werden zowel door werkgevers als werknemers opgebracht. De Ziektewet zou pas in 1930 worden ingevoerd.
-    Bracht in 1913 de Invaliditeits- en oudersdomswet (Stb. 205) tot stand. Deze voerde een verzekering in tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit, ouderdom (70 jaar en ouder) en overlijden van arbeiders. Er kwam een verplichte verzekering via de Raden van Arbeid voor arbeiders in loondienst. Premiebetaling geschiedde door de werkgever door het plakken van rentezegels op een rentekaart. Er was geen waardevaste of welvaartsvaste uitkering. De (herziene) wet trad 3 december 1919 in werking.
Wetenswaardigheden
algemeen
-    De behandeling van zijn Ouderdoms- en invaliditeitswet duurde van 15 mei 1912 tot 15 mei 1913.
uit de privésfeer
-    Zijn vader was predikant te Angeren, Katwijk aan de Rijn, Harlingen, Voorst en Dordrecht
-    Zijn schoonvader, J.G. van Schaardenburg, was in 1889 anti-revolutionair kandidaat voor de Tweede Kamer in het district Dordrecht. Hij werd met 200 stemmen verschil verslagen door de liberaal S.M.H. van Gijn.
-    Van hem staat in Bergum een borstbeeld
-    Op de begraafplaats in Bennebroek is een grafmonument voor hem opgericht
verkiezingen
-    Versloeg in 1901 in het district Tietjerksteradeel P.J. Troelstra (sdap). Werd in 1901 in het kiesdistrict Weststellingwerf na herstemming verslagen door G.L. van der Zwaag (soc.).
-    Versloeg in 1905 H. Goeman Borgesius (ul) en P.J. Troelstra (sdap) in de eerste verkiezingsronde
-    Werd in 1905 in het district Zutphen na herstemming verslagen door H. Goeman Borgesius (ul) en in het kiesdistrict Dordrecht na herstemming door S.M.H. van Gijn (lib.). Eindigde in het district Amsterdam III als derde achter Troelstra en Eland (ul).
pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De Leeuw van Patrimonium"

Publicaties/bronnen
publicaties
"De vrijheid van den arbeidenden stand" (Utrecht, 1902) (brochure)
literatuur/documentatie
-    C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), 18
-    C. Smeenk en P. van Vliet, "Een held in volle wapenrusting, ds. A.S. Talma en zijn arbeid" (1916)
-    J.M. Vellinga, "Talma`s sociale arbeid" (1941)
-    T. de Ruiter, "Minister A.S. Talma" (1946)
-    I.A. Diepenhorst, "Aritius Sybrandus Talma", in: C. Bremmer (red.), "Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij" (1980)
-    J. van der Molen, "Talma, Aritius Sybrandus", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel I, 129
-    J.T. Minderaa, "Talma, Aritius Sybrandus (1864-1916)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 572
-    P.F. Dillingh, "Talma, Aritius Sybrandus", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 4, 414
-    G.S. van Krieken, "Aritius Sybrandus Talma (1864-1916). De `Leeuw van Patrimonium`", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 123-150
-    Onze Afgevaardigden, 1901, 1905


Familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Dordrecht, 20 januari 1888
echtgeno(o)t(e)/partner
M. van Schaardenburg, Margaretha
kinderen
4 dochters en 2 zoons
vader
A.W.L. Talma, Alydis Warmoldus Lambertus
geboorteplaats en/of -datum
Dokkum, 21 augustus 1835
moeder
D. Hekelaar, Duifje
beroep grootvader (vaderskant)
griffier kantongerecht te Dokkum

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.

© 2010 - 2019 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.