Twintig eigenschappen van het bloed van Christus


Thomas Doolittle-Een tractaat over het Avondmaal des Heeren

Thomas Doolittle is geen overbekende naam in Nederland. Zijn leerling, Matthew Henry, is meer bekend. De Engelse predikant Doolittle leefde van ca. 1630 tot 1707. Hij schreef verschillende boeken, waaronder 'A treatise concerning the Lord's Supper: with three dialogues for the more full information of the weak, in the nature and use of this sacrament'. Een gedeelte uit dit 'Tractaat over het Avondmaal des Heeren' laten we hieronder volgen. De vertaling is van meester A.P. Bijl

Vooraf

“Het lang verzuimen van sommige gelovigen van het Avondmaal des Heeren en het zorgeloos en haastig toegaan van alle goddelozen dient zeer betreurd te worden. De ene verwaarloost dit middel van hun geestelijke groei, en denkt maar licht over de liefde van hun stervende Heere en vergeet Zijn woorden. Alsof ze zouden kunnen groeien in de genade, terwijl ze hun geestelijk voedsel  verwaarlozen. Die anderen, die de middelen tot hun geestelijke geboorte verwaarlozen, vergeten de woorden van de Apostel: “Een ieder beproeve zichzelf en ete alzo van dat brood en drinke van die drinkbeker.”

De besten zijn te  lichtvaardig in hun voorbereiding voor het sacrament, en de zwakken te onbedreven daarin en allen schieten in bepaalde mate te kort om te leven in overeenstemming met het sacrament. Daarom bevat dit tractaat iets om trage harten aan te sporen tot grotere ernst en ijver in de voorbereiding  voor men toegaat tot het sacrament  en hoe dit gedaan moet worden.”

Twintig eigenschappen van het bloed van Christus

Een gelovige dient het bloed van Christus in het Avondmaal des Heeren te bezien in haar verschillende eigenschappen,  in de verdienste en uitwerking daarvan totdat de daar bij passende genade daardoor tot werkzaamheid wordt  gebracht.  Deze vaststelling bestaat dus uit twee delen: ten eerste dat een gelovige het bloed van Christus dient te beschouwen in haar verschillende eigenschappen, verdienste en uitwerking, en ten tweede dat deze beschouwing van het bloed van Christus die passende genade in het licht moet brengen die in het Avondmaal des Heeren moet beoefend worden.

Om  bij het eerste hulp te verlenen, wilde ik aanraden om het bloed van Christus te bezien in die eigenschappen, die de verdienste  en werkzaamheid daarvan in het licht brengen.

1. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als een dierbaar bloed (1 Petrus 1:18 en 19): “Wij zijn niet verlost door vergankelijke dingen, zoals zilver en goud, maar door het dierbaar bloed van Christus.” Het bloed van Christus is dierbaar bij vergelijking. Het is dierbaar bij vergelijking, omdat het dierbaarder is dan al de kostbare  dingen in de natuur, zoals goud en zilver. Die zijn minderwaardig, vergankelijk en verachtelijk in vergelijking met het  bloed van Christus. Die dingen hebben geen waarde en verdienste om zielen te verlossen, zoals Christus’ bloed. Het bloed van Christus is dierbaar bij uitsluiting van al het andere. De waardigheid en  de uitmuntendheid van de Persoon van Christus maakt dit zo uitzonderlijk dierbaar. Want het is het bloed van die Persoon, Die zowel God als mens was (Handelingen 20:28). Het bloed van Christus is dierbaar wegens zijn werkzaamheid. Het is dierbaar als oorzaak van zulke volgende dierbare uitwerkingen:
- Het verlost kostbare zielen.

​- Het maakt een dierbaar volk.
​- Het bevestigt dierbare beloften.
​- Het koopt dierbare voorrechten.
​- Het is de verdienende oorzaak van dierbare genadeweldaden.
​- Het is de grondslag van dierbare vertroostingen.

2.  Sla het oog op  het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat tot genoegdoening is. Dat is het omdat dit bloed van zulk een grote waarde is. Het was allerdierbaarst bloed en daarom was het bloed van waarde en verdienste. De wet van God was overtreden; het verbond der werken was door ons geschonden; Gods recht was door ons onrecht aangedaan. De zondaar  stond schuldig voor dat recht en het ondergaan van de rechtmatige straf voor het verbreken van de wet is daar het gevolg van. Dat zijn alle ellenden in dit leven, de dood zelf, en de folteringen van de hel voor eeuwig. Maar bezie in het sacrament het bloed van Christus als de betaling van onze schuld, als vergoten ons ten goede en in onze plaats. Christus heeft evenveel doorstaan als onze zonden verdiend hadden. Zijn lijden was een genoegdoening, hoewel Zijn lijden niet eeuwigdurend was. Het was daarom niet eeuwigdurend omdat het genoegzaam en voldoende was. Eeuwige foltering is niet noodzakelijk voor de rechtmatige straf voor de zonde, maar volgt uit de veronderstelling dat het lijden van de zondaars de schuld nooit kan voldoen. Als de verdoemden aan Gods recht zouden kunnen voldoen door tienduizend miljoen jaren in de hel te verkeren, zouden zij  na  de afloop van die jaren vrijgelaten worden. Maar omdat ze nooit kunnen voldoen zullen ze voor eeuwig moeten lijden. Maar Christus’bloed is bloed dat voldaan heeft, omdat de prijs die Hij heeft  betaald om Zijn volk te verlossen genoegzaam was (Mattheüs 20:28). Christus kwam om Zijn leven te geven door Zijn bloed te vergieten als een rantsoen en een prijs tot verlossing voor velen. Wanneer de prijs is betaald, is de schuldeiser voldaan. Toen het bloed van Christus werd vergoten is daardoor aan Gods recht voldaan. 1 Timotheüs 2:6: “Die Zichzelf als een rantsoen heeft gegeven voor allen.” Het woord “rantsoen” betekent een prijs die door een ander betaald is, een prijs die de overtreder of de gevangene niet zelf betalen kan. Dan is  het leven van de ene gekocht door de dood van van de ander. O, welk een wonderbaarlijke, verbazingwekkende  liefde van Christus, die Zijn leven wilde afleggen om leven te geven. Wanneer je dus zit onder het kruis van Christus bij het Avondmaal des Heeren, sla dan het oog op het bloed dat je ziet dat, daar vergoten en uitgestort is, als bloed ter voldoening.

3. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament  als bloed dat vrede aanbrengt en verzoent. Het is vrede aanbrengend bloed omdat het bloed ter voldoening is. Als God niet voldaan was voor de zonde, zou hij nimmer  vrede gemaakt hebben met de zondaar.  Maar toen de zonde was geboet, was God bevredigd. Romeinen 3:25: “Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed.” 1 Johannes 2:2: "Hij is de verzoening voor onze zonden.” Door dit bloed is Gods wraak afgekeerd en wil Hij zondaars die geloven met Zich verzoenen. Colossenzen 1:20: “En dat Hij door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven.” De zonde maakte een breuk, maar het bloed van Christus maakt vrede tussen God en de zondaar. Efeze 2:13 en 14: “Gij die eertijds verre waart, zijt nu nabij geworden door het bloed van Christus.” Zonde schept afstand van God, maar het bloed van Christus brengt ons nabij Hem, “want Hij is onze vrede", dat is onze Vredemaker. O gezegend is zulk een vredemaker tussen God en mens. 2 Corinthe 5:19: ”God was in Christus  de wereld met Zichzelven verzoenende.” Sla dan het oog op het bloed van Christus als zodanig.

4. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat vrijkoopt. Hierdoor kocht Hij Zijn Kerk en volk. Handelingen 20:28: “Weid de Kerk Gods, Die Hij gekocht heeft met Zijn eigen bloed.” Door dit bloed heeft Hij ons volledig vrijgekocht, volkomen uit de hand van het gericht, volkomen uit de macht van de duivel en de zonde. 1 Corinthe 6:20: “Want gij zijt gekocht met een prijs.” Behalve het kopen van onze personen, heeft Hij voor ons bovendien verworven en gekocht alle dingen die nodig zijn voor genade en ere, voor vrede en vertroosting. Hij heeft genoeg gekocht om in al onze behoeften te voorzien, hoe veel en hoe groot die ook mogen zijn. Sal dan het oog op dit bloed als bloed dat koopt.

5. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat rechtvaardigt. Als bloed dat je rechtvaardig maakt in het oog van God, hoewel je geen gerechtigheid van jezelf hebt, waarmee je het mag wagen aan te zitten voor God aan Zijn tafel of voor Hem te staan voor Zijn rechtbank. Romeinen 5:9: “Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.” Christus’bloed is je gerechtigheid; het wordt je toegerekend tot je rechtvaardigmaking.

6. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat vergeeft. Daardoor heb je de volle, vrije, en eeuwige vergeving van al je zonden. Als Christus niet gestorven zou zijn, zou je nooit vergeving hebben verkregen. “Want zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonden” (Hebreeën 9: 22). Maar door het bloed van Christus hebben we de verlossing, dat is de vergeving van zonden (Efeze 1:7; 1 Corinthe 1:14). Het bloed van Christus is het dat vergeving bewerkt voor je en de belofte van de vergeving voor je verzegelt. Denk zo aan het bloed van Christus.

7. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat het hart reinigt. Omdat het bloed is van waardij en verdienste, is het bloed van geneeskracht en levenwekkend. Het bloed van Adam  was bezoedelend bloed, en dit bederf stroomt ook door ons bloed. Maar het bloed van Christus is zuiverend en reinigend bloed. Hebreeën 9:13 en 14: “Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen reinigt tot de reinigheid des vleses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen geest Zichzelven Gode opgeofferd heeft uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen.” Het  is daarom  medicijn gemaakt van bloed dat onze conscienties  zal reinigen. 1 Joh.1:7: “En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Openbaring 1:5: “Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.” Het was niet alleen rein bloed, maar het is ook reinigend bloed.  Het was niet alleen heilig bloed, maar het is ook heiligend bloed. O hoe groot was de liefde van Christus dat Hij Zijn reine, dierbare, zondeloze en vorstelijke bloed wilde geven om het wasvat te zijn, waarin onze vuile en verdorven zielen, als ze daarin gedompeld  worden, rein gemaakt zouden worden. Zie dan op dit bloed  als vredemakend, heiligend en reinigend bloed.

8. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als een pleitend bloed. Hebreeën12:24: “het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel.” Het bloed van Abel brengt beschuldigingen in tegen de overtreder, maar het bloed van Christus pleit voor de gelovige. Abels bloed riep om wraak, maar het bloed van Christus roept om genade. Satan beschuldigt je, de wet beschuldigt je en vele malen beschuldigt ook je eigen geweten je. Ze roepen allen tot God: “Heere deze mens had zoveel ijdele gedachten, en deed zoveel dode gebeden en heeft zoveel verschuldigde plichten verwaarloosd.”  Maar zodra Satan zijn aanklacht tegen je indient, werpt Christus die uit het hof des hemels en pleit voor je bij de Vader: ”Hij heeft inderdaad zo gezondigd, maar er zijn zoveel wonden in Mijn zijde en hart voor hem gemaakt en Ik heb zoveel droppels bloed vergoten voor juist deze zonden.” Je zonde roept ook tegen je, en deze roep van de zonde is een zeer luide roep die de hemel bereikt. Genesis 18:20: ”De Heere  zeide: "Dewijl het geroep van Sodom groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is.”” Merk op, zware zonden maken een groot geroep, maar toch is er een luidere roep in de stem van Christus’ bloed dat de hemelen is ingegaan. Als je vreest dat de roep van je zonde misschien luider en groter is dan de roep van je gebeden, wees dan toch getroost. Die is niet groter dan de roep van Christus’ bloed, want het is een pleitend bloed.

9. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als een vertroostend bloed. Dat moet zo zijn vanwege al de vorige eigenschappen die al genoemd zijn. Het is bloed dat pleit en bloed dat ook van vrede tot je spreekt. Het is bloed dat genoegdoet aan Gods recht en Gods toorn stilt. Daarom is het bloed dat je conscientie rust geeft en je hart troost. Het is een verkoelend bloed. De ziel die verzengd wordt door de vurige gewaarwordingen van Gods brandend mishagen kan door één druppel van Christus’ bloed verkoeld worden. Als de wonden van je consciëntie en de wonden van Christus bij elkaar gebracht worden, zal dat genezing teweegbrengen. De wonden van Christus zullen de wonden van je conscientie genezen. Je wonden zijn zwerende wonden en dodelijke wonden, maar de wonden van Christus zijn genezende en troostende wonden. Er is geen grondiger  en duurzamer troost als die wordt gehaald uit het bloed van Christus.

10. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat het hart verzacht. Dat kan het meest steenachtige hart  doen smelten en de meest verharde zondaar  verbreken. Als dit bloed eenmaal aangewend  wordt om dat op hen die zo’n hard hart hebben uit te gieten zal dat deze steenrots van hun harten veranderen in een fontein van tranen. Ik heb hier het oog op de Joden die de naam hebben dat hun hart zo hard is dat het een spreekwoord is geworden: “Denk je soms dat ik zo’n hard hart heb als een Jood?” Zacharia 12:10: ”Zij zullen Hem aanschouwen Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, zoals men rouwklaagt over een enige zoon (en dat is een grote smart) en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.”  O laat je hart soppen van dit dit bloed en zie dan of dit geen bloed is dat je hart verzacht!

11. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat de zonde doodt. Het is zeker  bloed dat de ziel redt, maar ook bloed dat de zonde doodt. Daarom juist redt het je ziel, omdat het je zonde doodt. Dat  medicijn redt het leven van een mens, dat zijn ziekte wegneemt. Daarom is dat wat het leven is voor je ziel, de dood voor je zonde. In het sacrament  moet je zo op je zonde zien als dat wat de dood van je Heere heeft gekost. En je moet zo op je Heere zien als Degene Die de dood voor je zonde is. De zonde heeft het levensbloed aan Christus onttrokken en het vergoten bloed van Christus zal het levensbloed aan de zonde onttrekken. Hier kun je deze grote strijders elkaar zien bevechten. Ze bloeden allebei, ze sterven allebei, en ze zijn de oorzaak van elkaars dood. Christus bloedt en de zonde bloedt. Christus sterft en de zonde sterft. Maar Christus verkrijgt de overwinning, want Christus sterft en verrijst weer en leeft voor altijd, maar de zonde als ze eenmaal dood is, wordt nooit meer levend. O kom dan en werp je zonden, die vervloekte Egyptenaren, in de Rode Zee van Christus’ bloed. Ze zullen verdrinken en sterven en nooit meer levend worden om over je te heersen. Je zielen zullen veilig zijn als ze deze Rode Zee zijn doorgegaan, maar je zonden zullen daarin vallen en sterven. Dit bloed zal je hoogmoed doden, je aardsgezindheid doen sterven en al je onmatige genegenheden ten onder brengen. Ja het gehele lichaam der zonde zal door dit bloed vernietigd worden. Romeinen 6:6: “Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.” Galaten 6:14: “Maar God verbiede het mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Welken mij de wereld gekruisigd is en ik der wereld.” Het kruis van Christus is de roem van een Christen, omdat het zijn zonde openlijk tot schande maakt in het kruisigen van zijn lusten. O breng dan je sterke verdorvenheden naar het bloed van Christus, want het is bloed dat de zonde doodt.

12. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als verkwikkend bloed. Het bloed dat stroomde uit het hart van Christus was warm bloed, en geloof me, het zal je hart verwarmen. Het is verkwikkend bloed, hoewel het ook dodend bloed is. Het maakt de zonde binnen in je stuiptrekkend en stervend in je hart, maar het zal ook leven geven aan je hart. Johannes 6:53: “Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.”Als je het drinkt, zo zal het je verlevendigen. De zonde heeft zo vaak je hart verzwakt en de wereld heeft zo vaak je genegenheden verflauwd, maar het bloed van Christus zal leven geven aan die beide. Het bloed van Christus is het leven voor al je werkzaamheden. Het zal maken dat er leven is in je bidden en leven in je horen. Dat er leven is in je spreken over de dingen van God en over het toekomende leven. Het bloed van Christus is het leven van al je genadeweldaden. Het zal maken dat er leven is in je werkzaamheden vanuit je geloof. Het zal maken dat er leven is in je  liefde. Het zal maken dat er leven is in je leedwezen en in je berouw . Het bloed van Christus is ook het leven in je vertroostingen. O breng dan je dodige hart en je matte genegenheden bij het bloed van Christus. Het zal ze verkwikken en levendig maken, want het is een levendigmakend bloed.

13. Sla het oog op  het bloed van Christus in het sacrament als het bloed der besprenging, als bloed dat aangebracht kan worden en ook werkelijk aan je ziel wordt aangebracht, zodat je kunt zeggen: “Hier is bloed en het is van mij. Hier is bloed uitgestort en het was voor mij. Hier is bloed dat geprenkeld wordt en ik hoop dat er ook een druppel van op mijn ziel mag vallen.” Hebreeën 12:24: ”Gij zijt gekomen tot Jezus de Middelaar des Nieuwen Testaments, en het bloed der besprenging.” 1 Petrus 1:2: “Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes en de besprenging des bloeds van Jezus Christus.” Hebreeën 9:19: “Mozes nam het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hysop, en besprengde beide het boek en al het volk.” Hebreeën 10:22: “Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten besprenkeld zijnde, gereinigd  van een kwade conscientie en onze lichamen gewassen met rein water.” Het bloed van Christus werd vergoten aan het kruis, en het zal op je conscientie gesprenkeld worden in het sacrament. Het is niet het bloed van Christus dat eens uitgestort is dat je zal behouden, maar het bloed van Christus geprenkeld op je hart zal dat doen.

14. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als het bloed dat Satan overwint. De duivel gaf het in het hart van Judas om Christus te verraden en in het hart van de Joden om Christus te vermoorden. Maar door Zijn dood en bloedstorting overwon Hij de duivel. Toen Hij doodbloedde , triumfeerde Hij over alle helse vijanden. Colossenzen 2:15: “En de overheden en de machten buitgemaakt hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd” (dat is aan het kruis). En door dit bloed van Christus zul je in staat zijn de duivel te overwinnen. Openbaring 12:10 en 11: “Want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht, is nedergeworpen en zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams.”

15. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat verzegelt. Als bloed dat niet alleen werd uitgestort om de hemel voor je te kopen, maar je er ook van te verzekeren. Het aan het kruis vergoten bloed van Christus bekrachtigt en bevestigt het verbond der genade. Hebreeën 9:15 tot 17: “En daarom is Hij de Middelaar des Nieuwen Testaments, dat door middel van Zijn dood, tot verzoening van de overtredingen die onder het eerste Testament  waren, degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het nodig dat de dood des testamentmakers tussenkome. Want een testament is van kracht als de mensen dood zijn.” Zo dan, wanneer  je het vergoten bloed van Christus ziet, bedenk dan dat God de gelovigen vergeving en het eeuwige leven beloofd heeft en dat deze belofte van kracht is. Christus heeft dierbare nalatenschappen aan Zijn volk vermaakt en Zijn laatste wil en testament is van kracht, want Zijn bloed is vergoten.

16. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed van een Onschuldige. Overweeg dat het de Rechtvaardige was die stierf voor de onrechtvaardigen. In Zijn handen was geen verkeerdheid en in Zijn hart was geen zonde en in Zijn mond was geen bedrog. De onschuldige bloedt voor de schuldige. Mattheüs 27:4: “Ik heb verraden onschuldig bloed.”  Zal het je niet treffen om te zien dat zo onschuldig bloed is vergoten.

17. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als een overvloed van bloed. Het is genoegzaam voor jezelf en al de uitverkorenen Gods. Het is genoegzaam voor jezelf, alsof niemand daardoor gered of gerechtvaardigd zou zijn dan jezelf alleen. Er is een volheid van verdienste in. Het is een fontein. Zacharia 13:1: “Te dien dage zal er een fontein geopend zijn.”  Welnu een fontein is:
(1) Levend water en het bloed van Christus is levend bloed.
(2) Het is stromend water; het verspreidt zich buiten de fontein; het stroomt over en het levert water toe aan beekjes. De kanalen waarin het bloed van Christus stroomt zijn de harten van Gods uitverkorenen.
(3) Er is een overvloed van water in. In een regenbak is maar een beetje water, maar een fontein is overvol.
(4) Het water is onuitputtelijk en blijft stromen. Het stroomt over en blijft toch al maar stromen. Zo is het ook met het bloed van Christus. Christus heeft niet al de kracht van Zijn bloed opgemaakt voor David, Petrus en Paulus en de heiligen die de heerlijkheid al hebben verkregen. Maar er is ook genoeg voor jezelf, er is een overvloed van bloed, als je in aanmerking neemt  de werkelijke hoeveelheid bloed die Christus op zes verschillende tijdstippen heeft vergoten. Zes keren heeft Christus gebloed voor je: in Zijn besnijdenis, in de hof, toen Hij gegeseld werd, toen Hij met doornen werd gekroond, toen Zijn handen en voeten aan het kruis werden genageld en toen Zijn zijde werd doorstoken met een speer. Dus als je de werkelijke hoeveelheid van Zijn eigen natuurlijk bloed beschouwt was het veel bloed, maar als je let op Zijn bovennatuurlijke werking en kracht daarvan was er oneindig veel bloed.

18. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als bloed dat je volmaakt maakt. Het was de vrucht van dit bloed dat je iets van genade hebt verkregen en het is de vrucht van dit bloed die je genade doet groeien en toenemen. Je klaagt dat je genade zo klein is, en je liefde tot God maar zo weinig, dat je geloof zo zwak is en je verlangen naar Christus zo mat en flauw. Maar het bloed van Christus zal je volmaakt maken. Christus zal je genade zo bevochtigen door Zijn bloed dikwijls aan de wortel daarvan aan te brengen. Dan zal die groeien en je zult gaan van genade tot genade,  totdat je van de genade komt tot de heerlijkheid. Hebreeën 13:20 en 21: ”De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen.”

19. Richt het oog op het bloed van Chrisitus in het sacrament als bloed dat verbindt. Als bloed dat de harten en genegenheden van Gods volk aan elkaar bindt. Omdat we allen van hetzelfde bloed zullen drinken, moet dat ons opwekken om één van hart te zijn. Christus vergoot Zijn bloed, en maakte daarmee openbaar dat Hij al Zijn volk liefhad. Daarom zijn wij wanneer we aan het sacrament deelnemen verbonden om elkander lief te hebben, zoals Hij ons liefhad. (1 Corinthe 12:13 en Efeze 2:13-16).

20. Sla het oog op het bloed van Christus in het sacrament als zulk bloed dat maakt dat alles wat je doet aangenaam is voor God. Je beste daden zouden slechts een terging tegenover God zijn, wat ze niet zijn vanwege het sterven van Christus.  Het lijden en bloed van Christus bewerken dat al je godsdienstige verrichtingen aangenaam zijn voor God. Dit is namelijk de zoete wierook die Hij aanbiedt met de gebeden van de heiligen (Openbaring 8:3). Door het bloed van het eeuwige verbond wordt dat in je en door je gewerkt wat aangenaam is in Gods ogen. Inderdaad, met het oog hierop, moet je zien op de kracht en werkzaamheid van het bloed van Christus in iedere godsdienstige verrichting. Je tranen zijn maar modderwater en je gerechtigheid maar vodden zonder dit bloed van Christus.

Zoveel ten besluite van het eerste deel aangaande in welk opzicht je het bloed van Christus in deze ordinantie zou mogen beschouwen tot het raken van je hart en tot het opwekken van je genadeweldaden. Vervolgens willen we onderzoeken hoe het bloed van Christus in deze ordinantie toe te passen tot je troost en geestelijk voordeel. De genadeweldaden die daarvoor geoefend moeten worden zijn hoofdzakelijk geloof, liefde, verlangens, vreugde, leedwezen en haat tegen de zonde. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe Blogs van Boekenstek? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief
Zo blijft u op de hoogte van al het boekennieuws. 

© 2010 - 2024 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel