Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 8, Christus verheerlijkt Zijn Vader en betaalt de losprijs (nieuw)

Artikelnummer: 9781471040009
Vorige Artikel 43 van 128 Volgende
€ 12,00 (inclusief 9% btw)

Christus verheerlijkt Zijn Vader en betaalt de losprijs, 15 preken van Dr. H.F. Kohlbrugge, deel 8.
De meeste preken in deze bundel zijn genomen uit het Hogepriesterlijk gebed. "Ziet u nu, mijn geliefden! God is Vader, en het gaat er om, dat dit voor wáár gehouden wordt. Berg u nu onder de mantel van Jezus Christus, en meer weet ik niet. Hij komt, en heeft voor Zich genomen al uw zonden, uw schuld, de toorn, die u verdiend hebt. De hellehond die u verslinden wil, de dood die u verworgen wil, alles heeft Hij op Zich genomen, en u met uw hele ellende nog bovendien. Terwijl Hij u zo op het hart heeft, die barmhartige Hogepriester, zegt Hij: ‘ Vader, zo ziet het er uit, breng Uw Zoon tot eer, anders wordt Hij te schande, en U ook! Dat zal evenwel niet geschieden! De duivel zal Mijn God niet te schande maken. De wereld, de verdoemende wet, de zonde, de nood zal mijn God niet te schande maken; alsof Hij geen Vader zal zijn en blijven en machtiger zal zijn dan de hele macht, die op Mij aankomt.’ Dus: ‘Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat Ik Uw Zoon, U verheerlijke."
Deze Leerredenen zijn geïmproviseerd en eerst gedurende het spreken opgetekend, hetgeen de lezer bij hun be­oordeling in gedachte gelieve te houden. Dr. Kohlbrugge. 

1. Preek JOHANNES 14:13, 14

En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 

2. Preek JOHANNES 14: 18

“Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.” 

3. Preek JOHANNES 17 : 1

Dit heeft Jezus gesproken en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel en zeide: Vader de ure is geko­men, verheerlijk Uw Zoon opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. JOHANNES 17: 1. 

4. Preek JOHANNES 17 : 2, 3

Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enigen, waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezon­den hebt. 

5. Preek JOHANNES 17 : 4 - 6

Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; en nu verheerlijk mij, Gij Vader bij Uzelf met de heer­lijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Ik heb Uw Naam geopenbaard de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uwe en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw Woord bewaard. Nu hebben, zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.” 

6. Preek JOHANNES 17 : 6

Zij waren de Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven. 

7. Preek. JOHANNES 17: 7, 8

Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt van U is. Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hen gegeven en zij hebben ze ontvangen en zij hebben waarlijk bekend, dat ik van U uitgegaan ben; en hebben geloofd dat Gij Mij gezonden hebt. 

8. Preek. JOHANNES 18: 28-38a. I.

Zij dan leidden Jezus van Kájafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha mochten eten. Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze Mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben. Enz. 

9. Preek. JOHANNES 18: 28-38a. II, vervolg.

… “Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het recht­huis, en riep Jezus, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt u dit van uzelf, of hebben anderen het u van Mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? 

10. PREEK JOHANNES 19: 19- 27

Pilatus nu schreef een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Dit opschrift lazen vele Joden; want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad. En het was geschreven in de Hebreeuwse, Griekse en Latijnse taal. Toen zeiden de overpriesters der Joden tot Pilatus: Schrijf niet: De koning der Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. 

11. PREEK JOHANNES 19: 28 – 30

Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden, zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik, en omleiden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan de edik  ge­nomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest. 

12. PREEK JOHANNES 20: 9

Want zij wisten nog de schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan. 

13. PREEK JOHANNES 20: 1-17.

En op de eersten dag van de week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf; en zag de steen van het graf weggenomen. Enz. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich om­kerende zeide tot Hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: Meester. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broederen, en zeg tot hen: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God, en uw God. 

14. PREEK JOHANNES 20: 24-31.

“En Thomas, een van de twaalf, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn han­den niet zie het teken van de nagelen, en mijn vinger niet steke in het teken van de nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 

15. MEDITATIE OVER JOHANNES 20: 24-31.

„Mijn Heere, en mijn God.” Johannes 20: 28

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel Christus verheerlijkt Zijn Vader en betaalt de losprijs-15 preken-deel 8
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 152 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781471040009
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel