Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is; deel 2, 50 preken (nieuw)

Artikelnummer: 5800116145023
Vorige Artikel 57 van 125 Volgende
€ 42,50 (inclusief 9% BTW)
Aantal

50 preken van ds. W.C. Lamain, Sprekend nadat hij gestorven is, deel 2. 
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kinds af vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij gesproken.
Zijn preken kenmerken zijn openhartige persoon. Diepe ontdekking kreeg hij van het verderf van de mens. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. Hij was in zijn element als hij zoekende zielen mocht bemoedigen, Christus mocht aanprijzen aan verslagen zondaren. Hij toonde zich een groot beminnaar van Gods volk, ongeacht welk kerkverband zij behoorden. Hij had een warm hart voor zijn onbekeerde medemens en was liefdevol in zijn pastoraal werk. Na zijn langdurige geestelijke strijd en verdrukking ontving hij in 1984 de kroon van het eeuwig leven.
Een zeer groot aantal preken heeft hij nagelaten, zowel gedrukt als digitaal.

Zesde Tiental
INHOUD

1e Preek. Eénmaal en zevenmaal. En hij zal van het bloed van den var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel, oostwaarts sprengen, en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Leviticus 16:14

2e Preek. III. Een diepe verborgenheid ten opzichte van het welgevallen Gods in het Middelaarswerk van Christus. Zo zal Hij hem genadig zijn en zeggen: Verlos hem dat hij in het verderf niet nederdale, Ik heb verzoening gevonden. Job 33: 24

3e Preek. I. De bekering van de kinderen Israëls. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun koning, en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. Hoséa 3 vers 4 en 5

4e Preek. II. De bekering van de kinderen Israëls. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun koning, en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. Hoséa 3:5.

5e Preek. III. De bekering van de kinderen Israëls. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den Heere, hun God, en David, hun koning, en zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. Hoséa 3:5.

6e Preek I. De waardij van de Heilige Geest in het naderen tot Gods troon en tot Gods hart. Want door Hem hebben wij beiden de toegang, door énen Geest tot den Vader. Eféze 2:18.

7e Preek III. De waardij van de Heilige Geest in het naderen tot Gods troon en tot Gods hart. Want door Hem hebben wij beiden de toegang, door énen Geest tot den Vader. Eféze 2:18.

 8e Preek I. Een uitnemende staatsverwisseling Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Eféze 2:19

9e Preek II. Een uitnemende staatsverwisseling Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Eféze 2:19

10e Preek. De troon van God en van het Lam, het centrum van de hemel. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zij zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Openbaring 22:3 en 4

Zevende Tiental
INHOUD

1e preek. De God van Jakob tot zijn Hulp. Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn hulpe heeft; wiens verwachting op de Heere, zijn God, is. Psalm 146:5

2e preek. Recht voor de verdrukten. Psalm 146: 7a Die de verdrukte recht doet.

3e preek. Brood voor de hongerigen. Psalm 146: 7b Die de hongerige brood geeft.

4e preek. De losmaking van de gevangenen. De Heere maakt de gevangenen los. Psalm 146:7c

5e preek. De Goddelijke bewaring. Psalm 146:9a De Heere bewaart de vreemdelingen.

6e preek. Een veelbetekende Naam van de Heere Jezus. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Aijéleth Hasscháchar.  Psalm 22:1

7e preek. Een kinderlijke ontboezeming in een bange tijd. BIDDAGPREEK HEERE, luister naar mij en hoor naar de stem mijner twisters. Jeremia 18:19

8e preek. Hoop voor Gods kerk in een hopeloze toestand. DANKDAGPREEK Alzo zegt de HEERE der heirscharen: er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. Een ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten. Zacharia 8:4, 5

9e preek. Een moedig getuigenis. Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de Naam des Heeren Jezus. Handelingen 21:13.

10e preek. Van de rust in God temidden van de grootste storm des levens. "Doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn: want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezen zelfden nacht beeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ik ook dien. Zeggende: Vrees niet, Paulus ! gij moet voor de Keizer gesteld worden: en zie, God beeft u geschonken allen, die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is." Handelingen 27:22‑25.

Achtste Tiental
INHOUD

1e preek. Het uitgaan van de Godvruchtige Izak tot een voorbeeld gesteld. Rotterdam, 1941 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het naken van den avond. Genesis 24: 63a.

2e preek. Jakob terug in Bethel. Biezelinge, 1966 Daarna zeide God tot Jakob: maak u op, trek op naar Bethel, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verschenen is, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. Genesis 35:1

3e preek. Jakob terug in Bethel. Biezelinge 1966 Daarna zeide God tot Jakob: maak u op, trek op naar Bethel, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verschenen is, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. Genesis 35:1

4e preek. Een wonderlijke belofte voor de laatste ure des levens. Ca. 1947 En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Genesis 46: 4b.

5e preek. Het hoogte punt in Israëls leven. Utrecht 1946 "En daar heb ik Lea begraven." Genesis 49:31, laatste gedeelte.

6e preek. Een weldaad voor de stam van Juda. Grand Rapids De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Genesis 49:10a.

7e preek. Een blijde oogst na een droevig zaaien, of: een troostvolle belofte. De Schat des Woords, 6e jaargang 1952 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker hij zal met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Psalm 126:5‑6.

8e preek. Het teken van Gods eeuwig en soeverein welbehagen. De Schat des Woords, 14e jaargang 1960 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn Naam Immanuël heten. Jesaja 7:14.

9e preek. Het leven van Jeftha en zijn dochter. I. Utrecht, 1949 Toen nu Jeftha te Mizpa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet, met trommelen en reiën. Zij nu was alleen, een enig kind; hij had uit zich anders geen zoon of dochter. Enz. Richteren 11:34‑36.

10e preek. Het leven van Jeftha en zijn dochter. II. Utrecht, 1949 Ach mijn dochter! gij hebt mij ganselijk nedergebogen, enz

Negende Tiental
INHOUD

1e preek. Gods getuigenis van Korachs kinderen. Rotterdam. 1941 Maar de kinderen van Korach stierven niet. Numeri 26:11

2e preek. De liefde tot God. De Schat des Woord, 8ste jaargang Ik heb lief. Psalm 116 : 1a.

3e preek. Een Goddelijke openbaring. Uitgesproken te Barneveld Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. Psalm 119 vers 49.

4e preek. Een veel betekende prediking van de kleinste dieren der aarde. 1945 Deze vier zijn van de kleinsten der aarde; doch dezelve zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk; evenwel bereiden zij in de zomer baren spijs. De konijnen zijn een machteloos volk; nochtans stellen zij hun buis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben genen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen. De spinnenkop grijpt met de banden, en is in de paleizen der koningen. Spreuken 30:24‑28.

5e preek. Een antwoord gegeven wordt aan de bruid, ten opzichte van verlangen dat in haar ziel was. Grand Rapids, 28-5-1963 Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg en tot den wierookheuvel. Hooglied van Salomo 4:6a

6e preek. Zijn gestalte als de Libanon. Grand Rapids Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Hooglied 5:15

7e preek. De eed Gods tot bevestiging en verzekering van Gods gunst en genade over Zijn volk. Grand Rapids, 11-10-1968 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Jesaja 54:9

8e preek. Een bijzondere boodschap in een bijzondere tijd. Banier, Rhenen, 1944 Daarom, zo zegt de Heere, de God der heirscharen, de Heere: Op alle straten zal rouwklage zijn en in alle wijken zullen zij zeggen: Och, och! en zullen de akkerman roepen tot treuren en rouwklage zal zijn bij degenen, die verstand van kermen hebben. Enz. Amos, 5:16 en 17.

9e preek. Geen wortel. Schat des Woords, 10e jaargang. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Markus 4:17a

10e preek. De ge­zegende kracht of uitwerking van de eerste Pinksterprediking. Schat des Woords, 9e jaargang. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? Handelingen 2 : 37

Tiende Tiental
INHOUD

1ste preek. Woensdag 11 april ter gelegenheid van de bevrijding van Rijssen Ten tijde des avonds, zie, zo is er verschrikking; eer het morgen is, is hij er niet meer; dit is het deel dergenen, die ons beroven en het lot dergenen die ons plunderen. Jesaja 17: 14

2e preek. Bij de bevrijding van ons land Nu is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God Israëls, opdat de hitte Zijns toorns van ons afkere. 2 Kronieken 29: 10

3e preek. Na de algehele Vrede in Nederland over op zondagavond 6 mei 1945. Geloofd zij de Heere, die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, naar alles dat Hij gesproken heeft; enz. 1 Koningen 8: 56-58

4e preek. De drievoudige zegen van Nafthali. Overlijden ds. Vreugdenhil, Kampen, 1944 En van Nafthali zeide hij: O, Nafthali, zijt verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heeren; bezit erfelijk het Westen en het Zuiden. Deuter. 33:23

5e preek. Het is volbracht! GOEDE VRIJDAG PREEK. Grand-Rapids "Het is volbracht!" Johannes 19:30, middelste gedeelte

6e preek. Eendrachtig bijeen En als zij ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal, waar ze bleven; enz. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen; en Maria de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Handelingen 1 : 13, 14.

7e preek. PINKSTERTEKENEN. Pinksterpreek En er geschiedde haastelijk uit den hemel en geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur; en het zat op een iegelijk van hen. Hand.2:2,3.

8e preek. De heerlijkheid Gods aanschouwd in het eerste wonder door de apostelen. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in den tempel, wandelende en springende en lovende God. Handelingen 3:7, 8

9e preek. Joses, de Leviet. En Joses, van de apostelen toegenaamd Bárnabas, (hetwelk is overgezet zijnde, een zoon der vertroosting) een Leviet, van geboorte van Cyprus; alzo hij een akker had verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Handelingen 4:36, 37.

10e Preek. Blijdschap in God. 1945 En van daar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons tegemoet tot Appius‑markt, en de drie tabernen, welken Paulus ziende, dankte hij God, en greep moed. Handelingen 28:15.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-Deel 2, 50 preken
Uitgever Stichting de Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 646
Bijzonderheden Gebonden hardcover, boek is nieuw. Zoek in het zoekvenster op 'Lamain' voor dezelfde preken in softcover.
ISBN of EAN 5800116145023
© 2010 - 2019 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.