-22%

Kohlbrugge, Dr. H.F.-God is eeuwig trouw, deel 1 en 2 (twaalf twaalftallen) (nieuw, afwijkende uitvoering)

Artikelnummer: 9781326613105/9781326614379
Vorige Artikel 21 van 61 Volgende
€ 96,00 € 75,00 (inclusief btw)
Voorraad 1 stuk

God is eeuwig trouw, deel 1 en 2, bevatten 144 preken van dr. H.F. Kohlbrugge.
Hermann Friedrich Kohlbrugge (ook: Kohlbrügge) (Amsterdam, 15 augustus 1803 – Elberfeld, 5 maart 1875) was een oprecht Gereformeerd theoloog die sterk de vrije genadeleer benadrukte zoals Luther. Na de plechtige dag, welke de God van alle genade en trouw in de afgelopen week ons schonk, waarop ik in de handoplegging uwer Oudsten op mijn hoofd de weldadige hand van Mijn God en van onze Opperste Herder met alle liefelijkheid des hemels voelde. ... Hetgeen de machtige Verbondsengel mij beloofd heeft in mijn 9e levensjaar, toen Hij mij bij de hand nam en uit de duisternis leidde in Zijn wonderbaar licht. Wat Hij mij toegeroepen heeft, toen ik nog een jongeling was en teder: "Eer dat Ik u in de moederschoot formeerde, heb Ik u gekend, en eer dat u uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volke tot profeet gesteld. Zeg niet: ik ben te jong, maar overal, waarheen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken.

EERSTE BUNDEL. TWAALF TWAALFTALLEN, 84 PREKEN
Dr. H. F. KOHLBRUGGE, (Amsterdam, 15 augustus 1803 – Elberfeld, 5 maart 1875) was een van de invloedrijkste predikanten uit de 19e eeuw. Deze twaalftallen preken zijn in het Duits uitgesproken en werden door bevoegde hand vertaald. De leerredenen worden nagenoeg in chronologische volgorde per deel weergegeven. Ze verschenen kort na zijn overlijden in Nederland. In deze verzamelbundels is de stijl van Dr. Kohlbrugge behouden. Alleen werden de langste zinnen verkort en de grammatica aangepast. De preken geven alle facetten van het geestelijk leven weer.

INHOUD 1
1. Psalm 45: 14-16.
"Des Konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot den Koning geleid worden; de jonge dochteren, die achter haar zijn, hare metgezellinnen, zullen tot U gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des Konings paleis."
2. PSALM 65: 5.
"Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uwe voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis."
3. ROMEINEN 7: 14.
"Want wij weten, dat de wet geestelijk is; maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde."
4. HEBREEËN 12: 22-24.
"Gij zijt gekomen tot de Berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemels Jeruzalem, en de vele duizenden der Engelen, tot de algemene vergadering en de Gemeente der eersgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel."
5. Evangelie van Johannes 17: 26.
En Ik heb hun Uwen Naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmee Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.
6. 2 KRONIEKEN 29:27b.
Ter tijd nu, als dat brandoffer begon, begon het gezang des Heeren met de trompetten, en met de instrumenten van David, de koning van Israël.
7. HANDELINGEN DER APOSTELEN 9:31 b.
"De Gemeenten dan door geheel Judea en Galiléa en Samaria de vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vrees des Heeren en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd."
8. 1 KONINGEN 6: 23.
"In de aanspraakplaats nu maakte hij twee Cherubim van olie-achtig hout; welks hoogte was tien ellen."
9. ROMEINEN 5: 9.
"Véél meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn."
10. ROMEINEN 8: 28.
"En wij weten dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk dengene, die naar Zijn voornemen geroepen zijn "
11. PSALM 51: 8.
"Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend."
12. EVANGELIE VAN JOHANNES 1: lb.
"En het Woord was God."
INHOUD 2 Blz. 127
13. Tekst: HEBREEËN 12: 14.
"Jaagt de heiligmaking na, zonder welke niemand den Heere zien zal."
14. ROMEINEN 6: 2.
"Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?"
15. MICHA 4: 8.
"En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het Koninkrijk der dochter Jeruzalems."
16. ROMEINEN 6:15.
"Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre."
17. ROMEINEN 9:18.
"Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil, en verhardt dien Hij wil."
18. PSALM 149:4b.
"Hij helpt de ellendigen heerlijk!" Volgens de Lutherse Bijbelvertaling.
Statenvertaling: "Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil."
19. ROMEINEN 6:6a.
"Wetende, dat onzen ouden mens met Hem gekruisigd is."
20. GENESIS 15: 7-17.
"Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. Enz.
21. ROMEINEN 6:6b.
"Opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen."
22. EVANGELIE VAN MATTHEÜS 6:9 en 10. De eerste drie beden.
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde."
Aanhangsel: de vierde, vijfde en zesde bede.
23. EVANGELIE VAN MATTHEÜS 6: 11 en 12. De vierde en vijfde bede.
"Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren."
24. EVANGELIE VAN MATTHEUS 6: 13.
"En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den Boze, want Uw is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen."

INHOUD 3. Blz. 243
25. LEVITICUS 14:1-8.
"Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Dit zal de wet des melaatsen zijn, ten dage zijner reiniging: dat hij tot de priester zal gebracht worden. Enz.
26. LEVITICUS 14:9-11
"En op den zevenden dag zal het geschieden, dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd, en zijn baard, en de wenkbrauwen zijner ogen; enz
27. LEVITICUS 14:12-20.
En de priester zal dat éne lam nemen en het offeren tot een schuldoffer met de log olie, en zal die ten beweegoffer voor het Aangezicht des Heeren bewegen. Enz.
28. 1 KORINTHE 11:23b 26.
De Heere Jezus in de nacht, in welke Hij verraden werd, nam het brood; en als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
29. EVANGELIE VAN JOHANNES 14:6.
"Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij."
30. EVANGELIE VAN JOHANNES 4: 1 26.
"Als dan de Heere verstond, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Enz.
31. EVANGELIE VAN JOHANNES, 4:34.
"Mijn spijs is, dat Ik doe de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge."
32. EVANGELIE VAN LUKAS 19: 1-10.
"En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho.
33. MATTHEUS 25:14 30.
"Want (het is) gelijk een mens, die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. Enz
34. EVANGELIE VAN JOHANNES 10: 27-30.
"Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. Enz.
35. EVANGELIE VAN MATTHEUS 22: 1-14.
"En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: [1] Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning, die Zijn Zoon een bruiloft bereid had; enz.
36. 1e BRIEF VAN PAULUS AAN TIMOTHEÜS 2:5 en 6.
Want er is één God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, enz.

INHOUD 4. Blz 319
37. EVANGELIE VAN LUKAS 11:33-36.
"En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degene die inkomen, het licht zien mogen.
38. l KORINTHE 1: 24:
"Wij prediken Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods." (of, Macht Gods)
Napreek 1 Korinthe 1:24b.
39. LUKAS 17: 5-10.
"En de Apostelen zeiden tot de Heere: Vermeerder ons het geloof
NAPREEK PSALM 22:11
"Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God."
40. 2 KORINTHE 5: 10.
"Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de Rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."
41. JESAJA 56:2.
"Welgelukzalig is … des mensen kind, die de sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt."
42. EXODUS 20:7
"Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken: want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt."
43. NUMERI 19: 1-19. 4 preken
Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode volkomen vaars, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is; enz.
44. EXODUS 20:17.
God sprak al deze woorden Ik ben de Heere, uw God. … Gij zult niet begeren uws naasten huis, enz.
Napreek: Genesis 1:1-13
Over de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
45. HEBREEËN 12: 11.
"Alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn, doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn."
46. HEBREEËN 12:2.
"Ziende op de oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus."
47. l PETRUS 3:15 22.
"Maar heiligt God de Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder, die u rekenschap afeist van de hope, die in u is, enz.
48. DEUTERONOMIUM 33:2.
"Tot zijn Rechterhand was een vurige Wet aan hen."

INHOUD 5. Blz. 419
49. 1 JOHANNES 1:7.
"Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."
50. GENESIS 32: 31.
"En de zon rees hem op, als hij door Pniël gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup." Enz.
51. Tekst: LUKAS 9: 28-36.
En het geschiedde omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus en Johannes en
Jakobus. En klom op de berg, om te bidden. Enz.
52. JESAJA 40: 28-31.
Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, noch moede, noch mat wordt? Enz.
53. NUMERI 6:23 27.
"Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Zo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen (vs. 23): De Heere zegene u, en behoede u.
54. PSALM 68:20 en 21.
"Geloof zij de Heere dagelijks. God legt ons een last op, maar Hij helpt ons ook. Wij hebben een God, Die helpt, en de HEERE Heere, Die van de dood verlost."
55. JOZUA 24: 14-27.
"En nu, vreest de Heere, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid, en doet weg de goden, die uw vaderen gediend hebben aan gene zijde der rivier en in Egypte; enz
56. LUKAS 3:21 en 22.
"En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde, enz.
57. ROMEINEN 3: 1-8.
Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is het nut der besnijdenis? Veel in alle manier: want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd.
58. PSALM 18: 21-25.
"De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid; Hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen. Enz.
59. GALATEN 4: 21-31 en 5:1.
"Zegt mij, u die onder de Wet wilt zijn, hoort u de Wet niet? Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had één uit de dienstmaagd en een uit de vrije. Enz.
60. HEBREEËN 13: 20 en 21.
"De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht onze Heere Jezus Christus; enz.

INHOUD 6. Bladzij 527
61. Tekst: PSALM 84:12.
"Want God de HEERE is een Zon en Schild, de HEERE zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen."
62. PSALM 138: 8.
"De Heere zal het voor mij voleindigen; Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen."
63. Ezechiël 36: 27.
"Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen."
64. EFEZE 2:10:
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen."
65. JOHANNES 6:40.
"En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe."
66. GALATEN 4: 30b.
"Werp de dienstmaagd uit en haar zoon."
67. GALATEN 4: 27.
"Wees vrolijk, gij onvruchtbare; breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt; want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergenen, die de man heeft."
68. FILIPPENSEN 1:11
Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God."
69. GALATEN 5: 16, 17.
Wandelt door de Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet."
70. ROMEINEN 6:19.
"Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uws vleses wil: want gelijk gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid, zo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking."
71. ROMEINEN 6: 22.
"Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde: het eeuwige leven."
72. ROMEINEN 8:8 -11.
"En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees maar in de Geest, zo anders de Geest van God in u woont. Enz.

INHOUD 7e twaalftal. 73- 84. Blz. 617
73. GALATEN 5:24.
"Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist mét de bewegingen en begeerlijkheden."
74. GENESIS 48:20b
"God zette u als Efraïm en als Manasse."
75. SPREUKEN 8: 29b 31.
"Toen Hij de grondvesten der aarde stelde, toen was Ik een Voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn Aangezicht spelende;
76. EVANGELIE VAN JOHANNES 11: 1-44.
"En daar was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Enz.
77. PSALM 84:5.
"Welgelukzalig zijn zij, die in Uw Huis wonen: zij prijzen U gestadiglijk.
78. HEBREEËN 9: 27 en 28.
"En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel: zo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen zal ten anderen maal zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid."
79. GALATEN 3: 13.
Christus heeft ons verlost van de vloek der Wet, een vloek geworden zijnde voor ons. "Want daar is geschreven: vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt."
80. HEBREEËN 10:19 24.
"Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een versen en levenden weg, enz.
81. EFÉZE 1: 17-22a
"Opdat de God onzes Heeren Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis, enz.
82. PSALM 46: 5.
Nochtans." "Al [= nochtans] veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën, enz.
83. 1 JOHANNES 3: 9.
"Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet; want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen; want hij is uit God geboren."
84. MARKUS 16: 16.
"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden."

INHOUD 8. 85 – 96. Blz. 15
85. 2 KORINTHE 3: 17. 

"De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid."
86. OPENBARING VAN JOHANNES 21: 5-7. Nieuwjaarspreek
"En Die op de troon zat zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. Enz. 
87. PSALM 130:7, 8. 
Israël hope op den Heere; want bij den Heere is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing, en Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden."
88. TITUS 2: 11-14. 
"Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, en onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende,
89. 1 TIMOTHEÜS 1:15. 
"Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken; "
90. TIMOTHEÜS 1:15b. 
"Van welke ik een voornaamste ben."
91. HEBREEËN 4: 14-16. 
Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, (namelijk) Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Enz.
92. HEBREEËN 5:8 en 9. 
Hoewel Hij de Zoon was, (nochtans) gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden; en geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, enz. 
93. PSALM 40: 7-9. 
"Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; u hebt Mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Enz.
94. PSALM 110:4. 
"De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek."
95. HOSEA 14:9. 
"Efraïm, wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien; Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom; uw vrucht is uit Mij gevonden."
96. PSALM 84: 13. 
"Heere der heirscharen, welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt."

INHOUD 9. 97 - 108. Blz. 102
97. 2 KRONIEKEN 7:13 en 14. 
"Zo Ik de hemel toesluit, dat er geen regen zij, en zo Ik de sprinkhanen gebied, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zend, enz.
98. RICHTEREN 7: 16b. 
"En hij gaf een ieder een bazuin in zijn hand en ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken."
99. PSALM 105:7 en 8. 
"Hij is de Heere onze God; zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt Zijns verbonds tot in eeuwigheid, des woords dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten."
NASCHRIFT. 
Voorbereiding om het Heilig Avondmaal te gebruiken.
100. PSALM 71:19-22. 
Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte; Gij, Die grote dingen gedaan hebt! O God, wie is U gelijk?
101. MARKUS 9:24. Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal 
"Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp."
102. PSALM 93. 
"De Heere is Koning, en heerlijk versierd; de Heere is versierd, en heeft een Rijk begonnen zover de wereld is, en heeft het toebereid dat het blijven zal. Enz.
103. LUKAS 1:5-13. 
"In de dagen van Herodes, de koning van Judéa, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, enz.
104. Lukas 1:14-16
En er zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere; enz.
105. LUKAS 1: 17
"En hij zal voor Hem heengaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk."
106. LUKAS 1: 18-25. 
En Zacharias zeide tot de engel: ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. (Vs. 18) En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, enz.
107. PSALM 22:27. 
"De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, zij zullen de Heere prijzen, die Hem zoeken, ulieder hart zal in eeuwigheid leven.
108. LUKAS 2: 1-14. 3 Kerstpreken
"En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
Preekschetsen voor Oudjaar Jesaja 26:3 en 
1 Samuël 7:12b; 
Nieuwjaar, Jesaja 9:6b

INHOUD 10. 109 – 120. Blz. 195
109. LUKAS 2: 22-24. 
En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de Wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem opdat zij Hem de Heere voorstelden, enz
110. LUKAS 2: 25-28. 
"En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en God vrezende, verwachtende de Vertroosting Israëls,
111. PSALM 119: 17. 
"Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw Woord beware."
112. LUKAS 2:29-32. 
En (Simeon) zeide: "Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede. naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien, enz
113. LUKAS 2:33 en 34a. 
"En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende henlieden, enz.
114. LUKAS 2: 34b en 35. 
"En tot een teken, dat wedersproken zal worden (en ook een zwaard zal door Uw eigen ziel gaan), opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden."
115. KOLOSSENSEN 3: 1-5. 
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, daar Christus is, zittende aan de Rechterhand Gods. Enz.
116. PREDIKER 4: 12. 
"Indien iemand de een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken."
117. JOHANNES 1:3. 
"Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat u ook met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus."
118. JEREMIA 31:7. 
"O Heere! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël!"
119. 2 JOHANNES, vers 9b. 
"Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon."
120. 2 JOHANNES:9. 
"Een ieder, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden, den Vader en den Zoon."

INHOUD 11. 121 – 132. Blz. 281
121. 2 JOHANNES: 12b. 
"Opdat onze blijdschap volkomen zijn moge."
122. 1 JOHANNES 2:6. 
"Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf zo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft."
123. KOLOSSENSEN 2: 10- 12
"Gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, enz.
124. ROMEINEN 6: 3,4. 
Weet u niet, dat zo velen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Enz.
125. HEBREEËN 1:1 en 2. 
"God, voortijds veelmalen en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de Profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon; enz.
126.HEBREEËN 1: 3.
"Dewelke, zo Hij is het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid. En het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, enz.
127. HEBREEËN 1: 4-6. 
"Zo veel voortreffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
128. HEBREEËN 1: 7-9. 
"En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten en Zijn dienaars een vlam des vuurs; maar tot de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, enz. 
129. HEBREEËN 1: 10-12. 
"En Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen; dezelve zullen vergaan, maar u blijft altijd, enz. 
130. HANDELINGEN DER APOSTELEN 4:12. 
"En de zaligheid is in geen ander."
131. HEBREEËN 1:13 en 14. 
"En tot welke der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn Rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. Enz.
132. GENESIS 3: 15. 
"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar Zaad. Datzelve zal u de kop vermorzelen! En gij zult Het de verzenen vermorzelen."

INHOUD 12. 133 – 144 Blz. 359
133. GENESIS 22: 18. 
"En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde."
134. DEUTERONOMIUM 18:15-19. 
"Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen. Enz.
135. 2e BOEK VAN SAMUËL7:13. 
"Die zal Mijn Naam een Huis bouwen."
136. JOHANNES 1:1-3. 
"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is."
137. JOHANNES 1:4a. 
"In Hetzelve was het Leven."
138. JOHANNES 1: 4b. 
"En het Leven was het Licht der mensen."
139. JOHANNES 1: 5. 
"En het Licht schijnt in de duisternis; en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen."
140. JOHANNES 1: 6-13. 
Er was een mens, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, enz.
141. JOHANNES 1:14. 
"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, als des Eniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid."
142. JOHANNES 1:15-18. 
"Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende Deze was het, van Welke ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. Enz.
143. EVANGELIE VAN MATTHEÜS 25: 1-13. 
"Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet.
144. EVANGELIE VAN MATTHEÜS 25: 1-13. VERVOLG
"Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet.

Verder zijn GEBEDEN opgenomen, die uitgesproken werden vóór en tijdens de Duits-Franse oorlog in de jaren 1869 - 1874.
Vervolgens is een catechisatieboek opgenomen: DE LEER DES HEILS IN VRAGEN EN ANTWOORDEN. Kohlbrugge was afkomstig van de Lutherse kerk en benadrukte sterk de leer van de rechtvaardigmaking zoals Luther die bracht. De Gereformeerde Dogmatiek wordt uitgelegd op een persoonlijke manier. 
De bundel besluit met: DE TAAL KANAÄNS. Gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel God is eeuwig trouw, deel 1 en 2, 84 preken en 60 preken
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 716 + 659 blz.
Bijzonderheden Paperback, boeken zijn nieuw. Deel 1 iets groter van formaat en dikker van papier dan deel 2 (dus deze boeken zijn niet beschadigd, maar afwijkend van formaat).
ISBN of EAN 9781326613105/9781326614379
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel