-33%

Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 7, Christus blinkend door de tralien van het Oude Testament (nieuw, licht beschadigd)

Artikelnummer: 9781471038884
Vorige Artikel 21 van 60 Volgende
€ 12,00 € 8,00 (inclusief btw)
Voorraad 1 stuk

Christus blinkende door de tralien van het Oude Testament van Dr. H.F. Kohlbrugge, 15 preken, deel 7.
Kernachtige uitspraak in een van zijn preken: ... Het is echter moeilijk om het aan te nemen, juist omdat het zo ongemeen eenvoudig is. Daarom weet ik dan de mens niets anders aan te raden, dan dat hij zegge: God! maak mij tot een klein kind, opdat ik als kind uw eenvoudige Waarheid gelove en aanneme! Ben ik een Christen, dan ben ik geen Christen, zoals de heilige paus, maar als ik een Christen ben, dan betoon ik het daarin het best, als ik eenvoudig mij houd aan die daden van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die ik mag aannemen als beloften. Op welke grond mag ik die wel aannemen? Op grond des geloofs! Welaan! Maar daar hebben wij dan weer, dat u het geloof niet eenvoudig genoeg neemt, maar steeds weer denkt aan grote dingen, aan sterke vuisten, waarmee u het zou moeten vasthouden. Terwijl u toch komen moet zo zwak en ellendig als u bent. En moet bekennen: wij zijn nooddruftige mensen, wij kunnen ons in geen enkel opzicht zelf helpen, maar alles hangt af van Hem daarboven. Dat heeft Hij in Zijn woord gezegd.

1e leerrede. Aärons eerste offer. I

En het geschiedde ten achtsten dage, dat Mozes riep Aäron, en zijn zonen, en de oudsten Israëls. En hij zeide tot Aäron: Neemt u een kalf, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, die volkomen zijn; en brengt ze voor het aangezicht des Heeren. Daarna spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende: Neemt een geitenbok ten zondoller, en een kalf, en een lam, eenjarige, volkomen ten brandoffer. Leviticus 9:1 -14 

2e leerrede. Aärons eerste offer. II

LEVITICUS 9: 15, 24.

Vers 15. “Daarna deed hij de offerande van het volk toebrengen; en nam de bok des zondoffers, die voor het volk was; en slachtte hem, en bereidde hem ten zondoffer gelijk het eerste. 16. Verder deed hij het brandoffer toebrengen, en maakte dat toe naar het recht. ... 23. Toen ging Mozes met Aäron in de tent van de samen­komst; daarna kwamen zij uit en zegenden het volk; en de heerlijkheid des Heeren verscheen al den volke. Enz. Leviticus 9:15-24 

3e leerrede. De reiniging van de melaatse. I

Vers 1. Daarna sprak de Heere tot Mozes zeggende: Dit zal de wet des melaatsen zijn, ten dage van zijn reiniging. Dat hij tot de priester zal gebracht worden; 3. En de priester zal buiten het leger gaan; als de priester merken zal, dat, ziet, de plaag van de melaatsheid van de melaatse genezen is. Enz. Leviticus 14:1 - 8 

4e leerrede. De reiniging van de melaatse. II

Vers 9. “En het zal ten zevenden dage geschieden, dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd en zijn baard, en de wenkbrauwen van zijn ogen; ja al zijn haar zal hij afscheren, en zal zijn klederen wassen, en zijn vlees met water baden; zo zal hij rein zijn. Enz. Leviticus 14:9 - 11 

5e leerrede. De reiniging van de melaatse. III

En op de achtsten dag zal hij twee volkomen lammeren en een jarig volkomen schaap nemen, mits­gaders twee tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, en een log olie. De priester nu, die de reiniging doet, zal de man, die te reinigen is, en die dingen stellen voor het aangezicht des Heeren, aan de deur van de tent der samenkomst. Enz. Leviticus 14: 10-20. 

6e leerrede. Pinksteren

Het Hooglied, hetwelk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen Zijns monds. Want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief. Trek mij, wij zullen U nalopen! Hooglied 1 vers 15 

7e. leerrede over Zacharia 4

„Dit is het Woord des Heeren tot Zerubbábel, zeggende: Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest zal het geschie­den, zegt de Heere der heirscharen. Zacharia 4 vers 6-9

Vers 2. Ik heb gezien, en zie, een geheel gouden kandelaar, en zijn olievat boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop, en elke lamp had zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren.

Vers 14. Toen sprak Hij: Deze zijn de twee zonen (takken) van de olijfboom, die voor de Heere der gehele wereld staan. 

8. De Lofzang van Zacharias

„Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing teweeggebracht Zijn volke; enz. Lukas 1: 68-75 

9. Kerstpreek over geboorte van Jezus

“En de engel sprak tot hen: vreest niet: ziet ik verkondig u grote vreugde, die allen volke geschieden zal. Want u heden geboren is de Heiland, welke is de Christus de Heere, in de stad van David. Gij hebt dit tot een teken: gij zult het Kind vinden in windselen gewonden, en in een krib­be liggen. En terstond was bij de engel de menigte der hemelse heirscharen, die loofden God en spraken: Ere zij God in de hoogte, en vrede op aarde, en de mensen een welbehagen.” Lukas 2: 10-14 

10. Vervolg Kerstpreek over de herders

 “En toen de engelen van hen ten hemel voeren, spraken de herders onder elkander: laten wij nu gaan naar Bethlehem, en zien de geschiedenis, die daar geschied is, dewelke de Heere ons bekend gemaakt heeft.” Lucas 2: 15 en 16 

11. Kerstpreek over de vlucht naar Egypte

 “Toen zij nu weggereisd waren, ziet, toen verscheen de Engel des Heeren Jozef in een droom, en sprak: sta op, en neem dat Kindje en Zijn moeder, en vlucht naar Egypte; en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg: want het is ophanden, dat Herodes het Kindje zal zoeken, om Hetzelve te ver­doen. En hij stond op, en nam het Kindje en Zijn moeder tot zich, in de nacht, en ontweek in Egypte. Enz. Mattheüs 2: 13-23. 

12. Lijdensstof

En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote Raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, op­dat zij Hem doden mochten; en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven bouwen. Enz. Mattheüs 26: 59-66 

13. Over de uitstorting van de Heilige Geest

Er geschiedde snel een geruis van de hemel als van een geweldige wind en vervulde het hele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Handelingen der Apostelen 2:2-4 

14e leerrede. HET ONDERWIJS EN DE TROOST VAN DE HEILIGE GEEST 

15e leerrede over Christus als Rechter 

“En heeft ons geboden de volken te prediken, en te betuigen, dat Hij is degene, die van God verordineerd is, tot een Rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.” HANDELINGEN 10:42-44 

Overdenking van Openbaring van Johannes 1: 5b, 6.

Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, Gode en Zijn Vader; Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” Openbaring van Johannes 1: 5b


ISBN 9781471038884

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel Christus, blinkende door de tralien van het Oude Testament-15 preken-deel 7
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 202 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw, maar bladzijden licht gebobbeld door vocht.
ISBN of EAN 9781471038884
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel