Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 6, Jezus Koning; Pasen, Hemelvaart, Pinksteren (nieuw)

Artikelnummer: 9781471038204
Vorige Artikel 41 van 128 Volgende
€ 12,00 (inclusief 9% btw)

Jezus Koning-Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, 15 preken van dr. H.F. Kohlbrugge, deel 6
In deze bundel staan kostbare preken over de opstanding en de hemelvaart van Christus. Kohlbrugge schrijft: O, hoe troostrijk is het, dat, waar de lieve Evangelisten hun Evangeliën sluiten, zij juist dáár de volle maat van het onverstand, van het ongeloof, van de hardheid des harten, van de versaagdheid van de discipelen van de Heere, aan de dag leggen! De Heere heeft het niet gewild, dat zij er in het brede over zouden uitweiden, met welke macht, of hoe en wanneer onze Heere uit het graf is gekomen, wat in de hemel daarbij is voorgevallen, wat voor de troon is geschied. Nee; een moordenaar aan het kruis, ruwe soldaten onder het kruis zijn bekeerd geworden; een vrucht van de voorbidding van Christus. Dat moeten wij tot onze troost weten. En nadat ons dit gemeld is, zien wij de vreesachtigen en moedelozen toestromen.

PAASPREKEN 

1. “En laat na den Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria, om het graf te bezien.” Enz. Mattheüs 28 vers 1

2.  “En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Enz. Johannes 20 vers 1-18. 

3. “En ziet, twee van hen gingen op dezelveden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. Enz. Lukas 24 vers 13-25. 

4. “En Hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de Profeten gesproken hebben! Enz.  Lukas 24 vers 25-36. 

5.  “De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien.” Lukas 24 vers 34 

6. “Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreeze der Joden, kwam Jezus en stond in het mid­den, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.” Johannes 20 : 19, 20. 

7. “Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. Enz. Romeinen 6: 7-12. 

8. Ik ben dood geweest, en ziet, Ik ben levend in alle eeuwigheid! Amen. En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood.” Openbaring 1: 18.

HEMELVAARTSPREKEN 

9. “Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië; en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.” Lukas 24 vers 50, 51. 

10. LEERREDE OVER HET GELOOFSARTIKEL:

“OPGEVAREN TEN HEMEL.” 

11. LEERREDE OVER HET GELOOPSARTIKEL: “ZITTENDE TER RECHTERHAND GODS DES ALMACHTIGEN VADERS.”

PINKSTERPREKEN 

12. “En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, zoals als van een geweldigen, gedrevenen wind, en vervulde het hele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien ver­deelde tongen, als van vuur, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Enz. Handelingen der Apostelen 2 vers 1-42. 

13. “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in van de eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet. Maar gij kent Hem. Want Hij blijft bij ulieden, en zal in U zijn. Johannes 14 vers 16, 17. 

14. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren; en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Johannes 14 vers 26. 

15. Leerrede over de leer van de Heilige Geest.

“Wat gelooft gij van de Heilige Geest?”  Zondag 20 en

“Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus”? Zondag 19

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel Jezus Koning-Pasen, Hemelvaart, Pinksteren-15 preken
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 237 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781471038204
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel