Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 5, Jezus in het midden (nieuw)

Artikelnummer: 9781471035128
Vorige Artikel 40 van 128 Volgende
€ 12,00 (inclusief 9% btw)

Jezus in het midden van Dr. H.F. Kohlbrugge, deel 5, met 15 kerst- en lijdenspreken.
Kerstpreken
1.“En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stad­houder was. En zij gingen allen, om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.”  Enz. Lukas 2 vers 1-5. 
2. “En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou de. En zij baarde haar eerstgeborenen Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.” Lukas 2 vers 6 en 7. 
3. “En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere verscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet! want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal. Enz. Lukas 2 vers 8-12. 
4. “En van stonden aan was er met de engel een menigte van de hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen! Enz. Lukas 2 vers 13-20. 
5. En toen de engelen van hen ten hemel voeren, spraken de herders onder elkander: laten wij nu gaan naar Bethlehem, en zien de geschiedenis, die daar geschied is, dewelke de Heere ons verkondigd heeft.”Lucas 2: 15 en 16.
6. Ziet, de maagd is zwanger en heeft een Zoon gebaard; Diens Naam hebt gij (o maagd) geheten Immanuël. Jesaja 7:14 
7. En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd zijn Naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Nieuwjaarspreek, Lukas 2:21
8. Toen is vervuld wat gezegd is door de profeet Jeremia: Op het gebergte heeft men geschreeuw gehoord, veel geklaag, geween en gejammer; Rachel weende over haar kinderen en wilde zich niet laten troosten, want het was met hen gedaan. Matthéüs 2:17, 18 

Lijdenspreken
Onze Heere voor Kajafas en voor Pilatus-4 preken.
9. Eerste leerrede: Johannes 18:12-14 en vers 19-23 De bende dan en de Overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gezamenlijk, en bonden Hem, en leidden hem heen. Enz. 
10. Tweede leerrede over Johannes 18: 28-38 Zij dan leidden Jezus van Kájafas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Enz.  
11. Derde leerrede over Joannes 18: 39, 40 en hfd. 19: 1-5 Ik vind geen schuld in Hem. Doch u hebt de gewoonte dat ik u op het Pascha één loslate, wilt gij dan dat ik u de Koning van de Joden loslate? Enz. 
12. Vierde leerrede over Johannes 19: 6 - 16 Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: “Kruis Hem, kruis Hem! Enz. 
13. Onze Heere Jezus Christus van alles beroofd. Pilatus nu schreef een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Dit opschrift lazen vele Joden; want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad. Enz. Johannes 19 : 19-27 
14. Sterven van Jezus. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de hele aarde, tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig. Lukas, hoofdstuk 23: 44-56 
15. Goede Vrijdag. 

Korte stichtelijke gedachten over het lezen van het Evangelie aangaande het lijden en sterven van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. 

De lijdenspreken in deze bundel komen niet voor in de bundel Feeststoffen.

Deze bundel bestaat uit 9 Kerstpreken en 6 Lijdensstoffen. Hij besluit: Zo is dan door deze allerdiepste vernedering van Christus, de toorn Gods over de Zijnen geheel gestild, en voor onze gruwelijke hoogmoed volkomen voldoening gegeven, opdat wij niet verslagen worden, maar naar die stem horen: “Ik zal niet meer op u toornen.” Jesaja 54. Verder weten wij nu dat onze Heere de volkomen overwinning door de dood behaald heeft. De Heere heeft hel en dood in het graf opgezocht en zo in de hel, de hel gevangen genomen, de dood gedood, het graf begraven. En ons kerkhof is de akker van de Heere. Een zaad, dat rijpt voor de eeuwigheid, heeft Zijn eigen hand er ingeworpen tot de dag van de oogst. Dan vergaderen ons Zijn heilige engelen. Is nu Christus voor ons gestorven en begraven, laat ons niet spelen met doodsbeenderen en bekkenelen. En als wij ons er mee verontreinigd hebben, laat ons niet rusten, voordat wij van dode werken gereinigd zijn, met Zijn as en met het heilige water van Zijn ontzondiging. Amen.

ISBN 9781471035128

 

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel Jezus in het midden-Kerst- en Lijdenspreken-15 preken
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 245 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781471035128
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel