Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 4, De trouwe Christus eren (nieuw)

Artikelnummer: 9781471034985
Vorige Artikel 39 van 128 Volgende
€ 12,00 (inclusief 9% btw)

De trouwe Christus eren van Dr. H.F. Kohlbrugge, een bundel met 15 preken, deel 4
1. Een opgehangene is Gode een vloek. Deuteronomium 21: 23 
2. Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van de satan tot God; opdat zij ver­geving van zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij. Handelingen 26: 18. 
3. Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jedida, een dochter van Adája, van Bozkath. En bij deed dat recht was in de ogen des Heeren; en hij wandelde in al de weg van zijn vader David, en week niet af ter rechter- noch ter linkerhand. Koningen 22 en 23: 13. 
4. Trek mij, wij zullen U nalopen. Hooglied 1:4 
5. Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, be­rookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder van de kruideniers? Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israël; die allemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik van de nacht. Enz. … Ontwaak, Noordenwind, en kom, gij Zuidenwind; doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien! O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate Zijn edele vruchten” Hooglied 3: 6-11 en 4: 16. 

Zes preken over Jezus bij de Zee van Tiberias, Johannes 21
Daarna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de Zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus: Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, die Tweeling genoemd wordt, en Nathanaël van Kana in Galiléa en de zonen van Zebedeüs en nog twee van Zijn discipelen. Simon Petrus zei­de tot hen: Ik wil gaan vissen. Zij zeiden tot hem: Dan willen wij met u meegaan. Zij gingen uit en traden terstond in het schip; en in die nacht vingen zij niets. Toen het nu reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. Johannes 21: 1-4a. 

1. Johannes 21:1-4a  
Jezus - de Hulp van God voor alle hulpelozen. Het getuigenis aan­gaande het eeuwige Woord, - de bron van het geloof. Jezus woont slechts onder zondaars. Het Woord is de macht, die gemeenschap vormt. De Christus-belijdenis de rotsgrond der Kerk. Romeinen 7 geldt u en mij. Niet zelfstandigheid, maar Christus-standigheid. Dis­cipelschap ontheft niet van de vervulling van aardse beroepsplicht. Al duurt het tot in de nacht en wederom tot aan de morgen... Waar Jezus staat daar worden de golven gebroken. Alles heeft de Vader onder de voeten van de Zoon gelegd.
2. Johannes 21 : 4b -8             
Jezus is ons zeer nabij juist dan, wanneer wij het niet denken. „Ik word gevonden door hen, die Mij niet zochten.” Een merkwaardige vraag. Jezus is machtiger dan alle tegenstand. Op 's Heeren bevel - regel­recht tegen alle verstand in. „Door 's Heeren Woord zijn Zijn werken geworden.” Een mens niets - Jezus alles. Herhaalde openbaring. Tweeërlei naakt-zijn. Groter dan onze grootste liefde is Jezus liefde. “Mijn volk zal van Mijn gaven volop hebben.”
3. Johannes 21 :9-11a                     
Van onszelf weg en tot Jezus heen! Jezus' lijden heeft verzoenende kracht. Sympathie (mede-lijden) - de weg tot gemeenschap met Jezus. Door Jezus vernedering zijn wij verhoogd. „Dat wij bekwaam zijn, is uit God.” Kracht wordt in zwakheid volbracht. ,,Gij zijt vol­maakt in Hem.” Heilige voorzienigheid en liefderijke zorgt Het getal 153. De gouden keten des heils.
4. Johannes 21 : 11-14         
Hoewel - nochtans! 's Heeren Woord wankelt niet. De duivel - een wezen vol leedvermaak. Duizend ‘ja-maar's” van het vlees; ­duizend ‘Eben-Haëzer's”. „Gods barmhartigheid gaat de gehele wereld te boven.” De Heere - een volkomen Zaligmaker. Het leven der ge­lovigen - een altijddurend sterven. Wonderen op wonderen. Ge­trooste wanhoop. De openbaring van Jezus macht is telkens een komen. Jezus lijden en sterven heeft blijvende waarde en kracht. De hongerigen vervult Hij met goederen.” Openbaring tot driemaal toe. De Heere der heerlijkheid openbaart Zich in Galiléa, niet te Judea.
5. Johannes 21 : 15-19        
Goed is de Heere alleen. Goddelijke middelen en wegen tot onze ver­lossing. Wie de Heere wil oprichten, die werpt Hij eerst ter aarde. De Heere doodt ons, opdat wij Hem niet sterven. Een drievoudig vra­gen. Hebt gij Mij méér lief dan dezen? Hebt gij Mij lief? Houdt gij van Mij? Beproefd in de oven der ellende. De Heere behoudt recht in al Zijn woorden. “Volg Mij na!” een woord, dat in bescherming neemt en moed geeft.
6. Johannes 21 :20-25                      
De Heere onze Gerechtigheid en sterkte. „Zo hebt nu acht op uzelf!” De Heere is soeverein. „De liefde is lankmoedig en vriendelijk.” De kinderen, die Hij liefheeft, tuchtigt de Heere het meest. „Zie, Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde der wereld.” 

Vier leerredenen over Efeze 6:10-18 
1. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, enz. Efeze 6: 10-12
2. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; Eféze 10-12
3. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Eféze 13-15
4. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Enz. Eféze 6:16-18

In deze bundel staan 6 preken over Jezus bij het meer van Tiberias, over de visvangst. ...Een ziel is in het net, dat is, onder de invloed van de middelen gekomen waardoor God haar heil heeft bewerkt. Maar zoals de grote en vele vissen in het net met hun onstuimige bewegingen het net dreigen te scheuren, zo dreigen onstuimige bewegingen van grote en vele zonden deze middelen te scheuren, zodat van de ontvangen genade niets meer overblijft. Kan zij zich op de middelen verlaten? Zullen zij houden? Dat is haar vraag vanuit de diepste bekommering. Een gemeente Gods bestaat uit grote en vele zondaars, die met hun zondige bewegingen er op uit zijn, een gat in het net te slaan, om zo weg te komen van de middelen, die er tot hun heil zijn. Duizend en duizend ja-maar’s zijn er aan de kant van het vlees. Nochtans is er onder al deze “jamaar’s” niet één dat door het Evangelie niet opgeheven kan worden. Het Evangelie antwoordt op alle angstige vragen van oprechte zielen met vriendelijke en troostrijke woorden.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel De trouwe Christus eren-deel 4
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 196 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781471034985
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel