Kohlbrugge, Dr. H.F.-Preken deel 1, Getrouw tot de dood (nieuw)

Artikelnummer: 9781471032493
Vorige Artikel 35 van 128 Volgende
€ 12,00 (inclusief 9% btw)

Getrouw tot de dood van dr. H.F. Kohlbrugge, 15 preken, deel 1.
H.F. Kohlbrugge was een Gereformeerd theoloog die dikwijls wordt beschuldigd dat hij de heiligmaking - theologisch - miskende. In een preek over Lukas 7: 47 zegt hij: ... En daarbij grijpt de Heere Jezus de liefde van de zondares als middel aan om tegelijkertijd Zijn heerlijkheid en eer als Middelaar te openbaren door deze gevolgtrekking te maken: “Daarom zeg Ik u: Vergeven zijn haar zonden, die vele waren, want zij heeft veel liefgehad.” Met deze woorden rechtvaardigt de Heere Jezus de zondares voor de mensen en openbaart Hij, wat Hij doen kan uit eigen machtsvolkomenheid, waarvan de Farizeeër echter niets had willen zien. Wat ik hier opmerk is niet iedereen terstond duidelijk, namelijk, dat de Heere Jezus hier de zondares rechtvaardigt uit haar werken, en dat Hij op zulk een wijze Zijn eigen machtsvolkomenheid en heerlijkheid openbaart, dat, - terwijl Hij de zondares rechtvaardigt uit haar werken, - Hij haar de vergeving der zonden, dat is de gerechtigheid voor God zonder werken, schenkt.

1. GOD EREN

Die Mij eren, zal Ik eren. 1 Samuël 2 : 30b 

2. JABEZ

Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder noemde hem Jabez, want zij sprak: Ik heb hem met kommer gebaard. En Jabez riep de God Israëls aan, enz. 1 Kronieken 4: 9, 10. 

3. MANASSE

En toen hij in de angst was, smeekte hij voor den Heere, zijn God, en hij verootmoedigde zich zeer voor den God zijner  vaderen. Enz. 2 Kro­nieken 33:12, 13 

4. CHRISTUS’ BRUID

Mijn zuster, lieve bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Enz. Hooglied 4:12-16. 

5. VERNIEUWDE BEKERING

HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Klaagliederen van Jeremia 5: 21a. 

6. DE GOUDEN KANDELAAR

En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt. En Hij zeide tot mij: wat ziet gij? En ik zeide: ik zie en ziet, een geheel gouden kan­delaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop; enz. Zacharia 4 

7. JEZUS EN DE ZONDARES

En één der Farizeeën nodigde Hem bij zich ten eten. En Hij ging het huis van de Farizeeër binnen en zette Zich aan tafel. Lucas 7 : 36 

8. GENEZING VAN EEN SAMARITAAN

En het geschiedde, toen Hij reisde naar Jeruzalem, dat Hij midden door Samaria en Galiléa trok. Lucas 17 : 11 

9. ENKELE AANTEKENINGEN VOOR HET VERSTAAN VAN HET EVANGELIE VAN JOHANNES, HOOFDSTUK 1, VERS 1-18

„In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord. Dit was in den beginne bij God. Enz. 

10. DE HEERE, FILIPPUS EN NATHANAËL

Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Ga­liléa en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij. Joannes 1:43 

11. HET GESPREK VAN JEZUS MET DE SAMARITAANSE VROUW

Toen nu de Heere gewaar werd, dat liet de Farizeeën ter ore gekomen was, dat Jezus méér discipelen maakte en doopte dan Johannes (hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn dis­cipelen), verliet Hij het land Judea en trok weer naar Galiléa. En Hij moest door Samaria reizen. Enz.  Johannes 4: 1-6 

12. JEZUS DE RECHTER

En Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te getuigen, dat Hij door God is aangesteld tot een rechter van levenden en doden. Aangaande deze (Jezus) leggen alle profeten getuigenis af, dat door Zijn Naam allen die in Hem geloven, ver­geving van zonden zullen ontvangen. Handelingen 10: 42 en 43. 

13. BEKERING TOT GOD

… en betuigd heb, beiden de Joden en Grieken, de boete (bekering) tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus. Handelingen 20: 21 

14. GODS EED

Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd. Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in Mijn toorn: Nooit zullen zij tot Mijn rust ingaan. Hebreeën 3: 10-11 

15. De verhouding van man en vrouw in het huwelijk

Desgelijks behoren de vrouwen haar mannen onderdanig te zijn, opdat ook diegenen, die aan het Woord geen geloof hechten, door de wan­del der vrouwen zonder woord gewonnen worden, wanneer zij haar kuise wandel in de vrees aanschouwen. (…) Desgelijks gij mannen, woont bij haar met verstand, en geeft aan het vrouwelijke vat als het zwakste, zijn eer, als aan mede-erfgenamen van de genade des levens, opdat uw gebed niet ver­hinderd worde. I Petrus 3: 1-7

H.F. Kohlbrugge was een Gereformeerd theoloog die dikwijls wordt beschuldigd dat hij de heiligmaking - theologisch - miskende. In een preek over Lukas 7: 47 zegt hij: ... En daarbij grijpt de Heere Jezus de liefde van de zondares als middel aan om tegelijkertijd Zijn heerlijkheid en eer als Middelaar te openbaren door deze gevolgtrekking te maken: “Daarom zeg Ik u: Vergeven zijn haar zonden, die vele waren, want zij heeft veel liefgehad.” Met deze woorden rechtvaardigt de Heere Jezus de zondares voor de mensen en openbaart Hij, wat Hij doen kan uit eigen machtsvolkomenheid, waarvan de Farizeeër echter niets had willen zien. Wat ik hier opmerk is niet iedereen terstond duidelijk, namelijk, dat de Heere Jezus hier de zondares rechtvaardigt uit haar werken, en dat Hij op zulk een wijze Zijn eigen machtsvolkomenheid en heerlijkheid openbaart, dat, - terwijl Hij de zondares rechtvaardigt uit haar werken, - Hij haar de vergeving der zonden, dat is de gerechtigheid voor God zonder werken, schenkt.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel Getrouw tot de dood-15 preken-deel 1
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2012
Aantal pagina's 311 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781471032493
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel