Kohlbrugge, Dr. H.F.-God is eeuwig trouw, deel 4, 48 Preken en Bijbelverklaringen (nieuw)

Vorige Artikel 31 van 125 Volgende
€ 56,00 (inclusief 9% BTW)
Aantal

God is eeuwig trouw, deel 4, bevat 48 Preken en Bijbelverklaringen van dr. H.F. Kohlbrugge.
Het is een bewijs van een sterk geloof in de opstanding van de rechtvaardigen. Kohlbrugge schrijft over Johannes 19:16. ...Golgótha laat zich ook nu nog vinden. Op deze berg is het deksel weggenomen, het bewindsel verslonden, waarmede wij bedekt waren; de tranen zijn van de ogen afgewist, de smaad is weggenomen, en de dood voor eeuwig verslonden. Daarom, wanneer ik sterf, - (ik sterf echter niet meer), - en iemand vindt mijn schedel, zo verkondige hem die schedel nog: ik heb geen ogen, nochtans zie ik Hem; ik heb geen hersenen, geen verstand, nochtans omvat ik Hem; ik heb geen lippen, nochtans kus ik Hem; ik heb geen tong, nochtans zing ik Hem lof met u allen, die zijn Naam aanroept. Ik ben een harde schedel, nochtans ben ik zeer week gemaakt en gesmolten in Zijn liefde. Ik lig hier buiten op het kerkhof, nochtans ben ik in het Paradijs! Al het lijden is vergeten! Dat heeft Zijn grote liefde teweeggebracht, toen Hij voor ons Zijn kruis droeg en uit¬ging naar Golgótha. Amen.

VIERDE BUNDEL. 48 PREKEN, 3 Bijbelverklaringen, brieven en levensbeschrijving
Inhoud: WAARTOE HET OUDE TESTAMENT? UITLEG OVER DE 50STE PSALM. 25 PREKEN HANDELINGEN DER APOSTELEN. 35 LEERREDENEN over de 1ste Zendbrief van Petrus, hfd. 1-4. OVERDENKING over het ambt der Presbyters, Ouderlingen, Opzieners, Bisschoppen, 1 Petrus 5 vers 1-4. HET 1ste HOOFDSTUK VAN MATTHÉÜS. HET HEILIG AVONDMAAL UITGELEGD. Preek ROMEINEN 7: 14. (Zgn. kommapreek)
DIVERSE BRIEVEN VAN Dr. H. F. KOHLBRUGGE. DE GODDELOZE GERECHTVAARDIGD. HET LEVEN VAN DR. H. F. KOHLBRUGGE, 1803-1875. Door P. M. DONKERSLOOT

INHOUD

1. Leerrede over Handelingen der Apostelen, Hoofdstuk 2 (De Pinkstergeschiedenis)
2. Leerrede over Handelingen der Apostelen 2: 33, 18 en 21 (De Pinkster-geschiedenis. Vervolg)
3. Leerrede over Handelingen der Apostelen 3: 1-19 (De genezing van de kreupele)
4. Leerrede over Handelingen der Apostelen 4: 1-22 (Petrus en Johannes voor de grote raad)
5. Leerrede over Handelingen der Apostelen 5: 12-33 (De Apostelen gevangen-genomen en uitgeleid)
6. Leerrede over Handelingen der Apostelen 6: 8-15 en Hoofdstuk 7 (Stefanus)
7. Leerrede over Handelingen der Apostelen 2: 42, 4: 32 en 9: 31 (De eerste Christelijke Gemeente)
8. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 1-8 (De vervolging van de Gemeente)
9. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 4-17 (Filippus te Samaria)
10. Leerrede over Psalm 84: 8 in verband met Handelingen 8 (Filippus te Samaria. Vervolg)
11. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 26-28 (Filippus en de kamerling)
12. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 29-35 (Filippus en de kamerling. Vervolg)
13. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 36-39 (Filippus en de kamerling. Vervolg)
14. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 1-6 (De geschiedenis van Saulus' bekering)
15. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 7-12 (De geschiedenis van Saulus' bekering. Vervolg)
16. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 31 (De wasdom van de Gemeente)
17. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 10-19 (De geschiedenis van Saulus' bekering. Vervolg)
18. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 18b-25 (Saulus, gedoopt zijnde, predikt Christus)
19. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 26-42 (Saulus te Jeruzalem. Eneas. Dorkas)
20. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 1-6 (De verschijning aan Cornelius)
21. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 7-16 (Cornelius ontbiedt Petrus. Het gezicht, dat Petrus ontvangt)
22. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 17-23 (De boden van Cornelius door Petrus ontvangen)
23. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 23-33 (Petrus gaat naar Caesarea. Zijn ontmoeting met Cornelius)
24. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 25-35 (Petrus' prediking)
25. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 36-48 (Petrus' prediking. Vervolg)

1. PETRUS
INHOUD

1ste leerrede, 1 PETRUS 1 vers 1 en 2a
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië.
(Aan) den uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.

2e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 2b - 4
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
Vers 3: Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden; tot een onverder¬felijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is.

3e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 5 en 6
Voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen.

4e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 7 - 9
Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer, heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;
Denwelken gij niet gezien hebt nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.

5e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 10 - 12
Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; onderzoekende, op welke of hoedanige tijd Geest van Christus, Enz.

6e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 13 en 14a
Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus als gehoorzame kinderen.

7e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 14b - 16
Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uwen wandel; daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

8e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 17 – 19
En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning; wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.

9e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 20 en 21
Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil, die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

10e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 22
Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart.

11e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 23 - 25a
Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.

12e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 25b
En dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

13e leerrede, 1 PETRUS Hoofdstuk 2 vers 1 - 3
Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; en, als nieuw geborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

14e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 4 en 5
Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

15e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 6 en 7a
Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.

16e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 7b en 8
Maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks; en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.


17e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 9 en 10
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die (eertijds) niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

18e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 11 -17
Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; en houdt uw wandel eer¬lijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaad¬doeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij de koning, als de opperste macht hebbende; hetzij de stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij, wel doende, de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief vreest God; eert den koning.

19e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 18 - 25
Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden. Want dat is genade, indien iemand, om het geweten voor God, zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij ver¬draagt als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade hij God. Enz.

INHOUD

20e leerrede, 1 PETRUS 3 vers 1 – 7
Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder Woord mo¬gen gewonnen worden; enz.
Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens (met haar) zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

21e leerrede, 1 PETRUS 3 vers 8 – 16
En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Enz.

22e leerrede, 1 PETRUS 3 vers 17 - 22
Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaar¬dig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; enz.

23e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 1
Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelve gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde.

24e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 2
Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd, die overig is in het vlees, te leven.

25e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 3
Want het is ons genoeg, dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuipe¬rijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen.

26e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 4
Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren.

27e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 5 en 6
Dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd gewor¬den, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest.

28e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 7
En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden.

29e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 8
Maar vooral hebt vurige liefde tot elkaar. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken.

30e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 9
Zijt herbergzaam jegens elkaar, zonder murmureren.

31e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 10 en 11
Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in alles geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

32e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 12
Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame.

33e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 13
Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.

34e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 14 - 16
Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als één, die zich met eens anders doen bemoeit; maar indien iemand lijdt als een christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.

35e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 17 - 19
Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zie¬len Hem, als de getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel God is eeuwig trouw, deel 4, 48 Preken en Bijbelverklaringen
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 782 blz.
Bijzonderheden Gebonden, hardcover, boek is nieuw.
ISBN of EAN n.v.t.
© 2010 - 2019 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.