Kohlbrugge, Dr. H.F.-God is eeuwig trouw, deel 3, 68 Preken, Levensschets dr. Kohlbrugge en echtgenote (nieuw)

Artikelnummer: 9781326615055
Artikel 32 van 126
€ 48,00 (inclusief btw)

God is eeuwig trouw, deel 3, bevat Preken en een Levensschets van dr. H.F. Kohlbrugge en echtgenote.
Mededeling over sterven van Dr. H.F. Kohlbrugge. ... Mijn hart, verban uw bang benauwen! Op deze Rots kunt gij vertrouwen. Hier zult gij eeuwig zeker zijn." Dan: "Uit de diepten roep ik tot U! Ach grote Ontfermer, ontferm U mijner!" "Verschrikkelijke twijfel! Geen oorzaak! Geen oorzaak Geen oorzaak! Moeilijk vast te houden!" Maar de Heere was hem nabij en vertroostte hem met Zijn Woord. "De Zoon Gods is het, die mij verlost en gekocht heeft!" "Ik heb niets te zeggen!" En: "God alles! De getrouwe God!" "In de Naam van Jezus is er vergeving der zonden. Zegt het toch aan allen, dat er in de Naam van Jezus vergeving van zonden is! Dat is toch eenvoudig." Dan weer: "De troost van de vergeving der zonden is toch een zeker houvast! En dat is ook genoeg!" En: "Mijn Heiland leeft! Het kan toch niet lang meer duren, dan is Hij daar! Ik hoop op de levenden God!" "Hoe zoet is mij het sterven! Dit weet ik, dat ik in Gods hand gegrift ben!" "Een grote dag van feestvreugde en van juichen!"

DERDE BUNDEL. De 68 PREKEN in deze unieke bundel gaan over de volgende onderwerpen:
28 preken over DE TABERNAKEL. 14 Preken UIT DIEPTEN VAN ELLENDEN, PSALM 118. DE PROFEET JONA. ZACHARIA 3. VAN OORLOG EN VREDE. WAARTOE GOD ZIJN ZOON GEGEVEN HEEFT; preken over Johannes 3: 1-21. Een preek Romeinen 8: 32. Over CHRISTUS’ DOOD EN WAT VOORAFGING. En 18 LIJDENSPREKEN.
HERINNERING AAN HET LEVEN EN STERVEN VAN DR. H. F. KOHLBRUGGE, 1803-1875.
Herdenkingspreek 25 jarig jubileum. Laatste preek. Begrafenistoespraken
Het sterven van zijn vrouw Ursulina Ph. Baronesse van Verschuer

INHOUD DE TABERNAKEL

1. DE GORDIJNEN VAN DE TABERNAKEL, Leerrede over Exodus 26: 1-14
2. DE BERDEREN VAN DE TABERNAKEL, Leerrede over Exodus 26: 15-18
3. Leerrede over Exodus 26: 19-25 (vervolg)
4. DE RICHELS AAN DE BERDEREN, Leerrede over Exodus 26: 26-29
5. DE VOORHANG VOOR HET HEILIGE DER HEILIGEN, Leerrede over Exodus 26: 31-34
6. Leerrede over Exodus 26: 31-34 (vervolg)
7. DE VOORHOF, Leerrede over Exodus 27: 9-19
8. DE ARK VAN HET VERBOND, Leerrede over Exodus 25: 10-16
9. HET GOUDEN VERZOENDEKSEL VAN DE ARK VAN HET VERBOND, Leerrede over Exodus 25: 17-22
10. Leerrede over Exodus 25: 17 (vervolg)
11. DE CHERUBIM BOVEN DE ARK VAN HET VERBOND, Leerrede over Exodus 25: 18-20
12. Leerrede over Exodus 25: 20-22 (vervolg)
13. DE TAFEL VAN DE TOONBRODEN, Leerrede over Exodus 25: 23-30
14. Leerrede over Exodus 25: 26-30 (vervolg)
15. DE GOUDEN KANDELAAR, Leerrede over Exodus 25: 31-40
16. Leerrede over Exodus 25: 31-40 (vervolg)
17. HET BRANDOFFERALTAAR, Leerrede over Exodus 27: 1-8
18. Leerrede over Exodus 27: 1-8 (vervolg)
19. Leerrede over Exodus 27: 1 (vervolg)
20. Leerrede over Exodus 27: 2a (vervolg)
21. Leerrede over Exodus 27: 2a (vervolg)
22. Leerrede over Exodus 27: 2b (vervolg)
23. Leerrede over Exodus 27: 2b (vervolg)
24. DE GEREEDSCHAPPEN VAN HET ALTAAR, Leerrede over Exodus 27: 3
25. Leerrede over Exodus 27: 3-8 (vervolg)
26. HET WASVAT, Leerrede over Exodus 30: 17-21
27. Leerrede over Exodus 30: 17-21 (vervolg)
28. Leerrede over Exodus 30: 17-21 (vervolg)

UIT DIEPTEN DER ELLENDEN
INHOUD

EERSTE Leerrede over PSALM 118 vers 1-5
TWEEDE Leerrede over PSALM 118 vers 6-12
DERDE Leerrede over PSALM 118 vers 13-15
VIERDE Leerrede over PSALM 118 vers 16-17
VIJFDE Leerrede over PSALM 118 vers 18
ZESDE Leerrede over PSALM 118 vers 19-20
ZEVENDE Leerrede over PSALM 118 vers 21
ACHTSTE Leerrede over PSALM 118 vers 22-23
NEGENDE Leerrede over PSALM 118 vers 24-25
TIENDE Leerrede over PSALM 118 vers 26
ELFDE Leerrede over PSALM 118 vers 26b-27a
TWAALFDE Leerrede over PSALM 118 vers 27a
DERTIENDE Leerrede over PSALM 118 vers 27b
VEERTIENDE Leerrede over PSALM 118 vers 28-29

VAN OORLOG EN VREDE
INHOUD
Woord vooraf

1e preek. Gods Raad
"En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, vier wagens gingen er uit van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper." Enz. Zacharia 6: 1-11

2e preek
"En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de Heere der heirscharen (D.: Zebaoth), zeggende: Zie, een man wiens naam is Spruit (D.: Zemah), die zal uit Zijn plaats Spruiten." Zacharia 12-15:

3e preek
"Welgelukzalig is het volk, welks God de Heere is, het volk, dat Hij zich ten erve verkoren heeft". Psalm 33:12

4e preek
"De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen, Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde". Psalm 33:13 en 14:

5e preek
"Zo Gij, Heere, de ongerech¬tigheden gadeslaat, Heere, wie zal be¬staan?" Psalm 130:3

6e preek
"Een Psalm, een lied Asafs, voor de opperzangmeester op de Neginoth. God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël; en in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion. Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild en het zwaard en de krijg. Sela." Psalm 76 : 1-4

7e preek, gehouden op de buitengewone bededag, 27 Juli 1870, ‘s morgens
"Een Psalm, een lied, voor Asaf, voor de opperzangmeester, al-tasheth. Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvan¬gen hebben, zo zal ik gans recht richten.." Enz. Psalm 75

8e preek; gehouden 31 Juli 1870, ‘s morgens
Een Psalm van David, een lied, voor de opperzangmeester. De lof¬zang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Enz. Psalm 65 : 1-10

9e preek; onze vijand
"Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen." Joh. 8:44.

10. NIEUWJAARSPREEK OVER DE NAAM JEZUS
"En als acht dag en vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was". Lucas 2: 21.

JOHANNES 3
INHOUD

1. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 1-6
1. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden; enz.

2. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 7-11
7. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden.

3. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 12 en 13.
12. Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik u¬lieden de hemelse zou zeggen?

4. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 14 en 15
14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;

5. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 16.
16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iege¬lijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."

6. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 17
17. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

7. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 18a.
18a. "Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld."

8. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 18-21
18b. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, dewijl hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggebo¬ren Zoon van God.

9. SLOTREDE OVER ROMEINEN 8 vers 32
Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

LIJDENSPREKEN

INHOUD

VOORBERICHT

1. JEZUS DOOR MARIA GEZALFD.
Leerrede over Matthéüs 26 : 1-13.
Gehouden 21 februari 1847.

2. DE VOETWASSING.
Johannes 13 : 1-17.
Gehouden 18 februari 1849

3. HET LAATSTE AVONDMAAL.
Leerrede over Matthéüs 26 : 17-20 en 26-29, vergeleken met Lukas 22 : 7-20.
Gehouden 28 februari 1847.

4. GETHSÉMANÉ.
Leerrede over Johannes 18: 1 en Matthéüs 26: 36-47, vergeleken met Markus 14: 32-42 en Lukas 22: 39-47.
Gehouden maart 1848, 's avonds.

5. JUDAS ISKARIOT.
Leerrede over Matthéüs 26:14 vv. en Hoofdstuk 27:3-5,
vergeleken met Markus 14, Lukas 22, Johannes 13 en 18 en Handelingen 1.
Gehouden in maart 1848, 's avonds.

6. DE GEVANGENNEMING VAN CHRISTUS.
Leerrede over Matthéüs 26 : 47-57, vergeleken met Markus 14: 43-52, Lukas 22 : 47-54 en Johannes 18 : 3-12.
Gehouden 7 maart 1847.

7. CHRISTUS VOOR HET SANHEDRIN.
Leerrede over Johannes 18 : 13, 24 en 24 en Matthéüs 26: 59-68, vergeleken met Markus 14 : 53-65 en Lukas 22 : 63-71.
Gehouden in maart 1848, 's avonds.

8. DE VERLOOCHENING VAN PETRUS.
Leerrede over Matthéüs 26:58 en 69-75, vergeleken met Lukas 22 : 54 vv.,
Johannes 18 : 15 vv. en Markus 14 : 54 en 66 vv.
Gehouden 14 maart 1847.

9. ONZE HEERE VOOR PILATUS.
Leerrede over Matthéüs 27:11-31, vergeleken met Lukas 22: 66-71 en Hoofdstuk 23 : 1-25; Markus 15 : 1-20 en Johannes 18 : 28-40 en Hoofdstuk 19 : 1-16.
Gehouden 2 april 1848, 's avonds.

10. DE HEILAND, DRAGENDE ZIJN KRUIS.
Leerrede over Johannes 19 : 16b en 17.
Gehouden 21 maart 1847.

11. GOLGOTHA
Leerrede over Matthéüs 27 : 31-37, vergeleken met Markus 15 : 20-26, Lukas 23 : 26-34 en Johannes 19 : 16-27.
Gehouden 9 april 1848

12. "VROUW, ZIE, UW ZOON!" - "ZIE, UW MOEDER!"
Leerrede over Johannes 19 : 25-27.
Gehouden 4 maart 1849, 's voormiddags.

13. "VOORWAAR ZEG IK U: HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN."
Leerrede over Lukas 23 : 39-43.
Gehouden 28 maart 1847.

14 "ELI; ELI, LAMA SABACHTANI?"
DAT IS: "MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ MIJ VERLATEN?"
Leerrede over Matthéüs 27 : 45 en 46.
Gehouden 16 april 1848, ’s avonds.

15. "MIJ DORST!"
Leerrede over Johannes 19 : 28,
Gehouden 25 maart 1849, 's voormiddags.

16. "HET IS VOLBRACHT"!
Leerrede over Johannes 19 : 30a.
Gehouden 1 april 1849, 's voormiddags.

17. "VADER, IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST!"
Leerrede over Lukas 23 : 46 en Johannes 19 : 30b,
Gehouden op Goede Vrijdag, 6 april 1849.

18. CHRISTUS' DOOD EN BEGRAFENIS.
Leerrede over Johannes 19:28-42, vergeleken met Matthéüs 27 : 47-61 en Lukas 23:47-54.
Gehouden op Goede Vrijdag 2 april 1847.

Schrijver
Dr. H.F. Kohlbrugge

Titel
God is eeuwig trouw, deel 3, 68 Preken en Levensschets dr. Kohlbrugge en echtgenote

Uitgever
Stichting De Gihonbron

Plaats van uitgave
Middelburg

Jaar van uitgave
2016

Aantal pagina's
730 blz.

Bijzonderheden
Gebonden, hardcover, boek is nieuw.

ISBN of EAN
9781326615055

© 2010 - 2024 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel