Kohlbrugge, Dr. H.F.-God is eeuwig trouw, deel 5, Preken en Verhandelingen (nieuw)

Vorige Artikel 32 van 125 Volgende
€ 56,00 (inclusief 9% BTW)
Aantal

God is eeuwig trouw, deel 5, bevat preken en verhandelingen van dr. H.F. Kohlbrugge.
Terwijl bij velen het gevoelen leeft dat men na wedergeboorte en rechtvaardiging heiliger wordt, werd dit inzicht door Kohlbrugge omgedraaid. Zodra we iets geestelijks willen doen, wordt het vleselijke in ons wakker geroepen. Aan de hand van de geschiedenis van Jona heeft Kohlbrugge op een duidelijke manier aangetoond dat men in de gewestelijke groei niet vordert, maar steeds meer ontdekt van het vleselijke karakter van het eigen hart: ‘Jona kwam aan het land als een uitgespuwde, als een uitgeworpene van de hel. Hoe verschilde deze Jona van de vroegere Jona! Vroeger was hij zo heilig, met zoveel waardigheid heenstappen. Hoe schoon waren zijn klederen, gouden schellen van heiligheid kon hij aan de zoom van zijn rok dragen, zodat ze van hem zeiden: 'Daar gaat hij, daar komt hij!' En ach, hoe was het thans met hem gesteld! Had hij nog enige gedaante of heerlijkheid? Is dat Jona, is dat een Christen? Zondiger was hij dan ooit te voren, ellendiger en hulpeloze. Hij moet leren dat hij in Christus alléén heilig is.

VIJFDE BUNDEL. SCHRIFTVERKLARINGEN EN PREKEN.
In deze bundel staan al de Schriftverklaringen / preken uit het Oude Testament die in 1965-1971 verschenen zijn in 24 deeltjes. Ze staan op volgorde van Bijbeltekst. Voor een deel waren ze tevoren al gedrukt in de 19e eeuw. De toehoorders van de preken waren getuigen dat de inhoud correct was. De inhoud toont dat Dr. Kohlbrugge een man was die diep ingeleid werd in de verborgenheid van het geloof, in de aanvechtingen die ermee samengaan en in de onuitsprekelijke blijdschap door Christus in God, door de Heilige Geest.

I.
Geschiedenis van de schepping en van Adam en Eva
1. De Schepping. Genesis 1:1
2. Rokken van vellen. Genesis 3: 21
3. Kaïn en Abel. Genesis 4:1

II.
Geschiedenis van de aartsvader Abraham
4. Abrams roeping. Genesis 12 en 13
5. Abrams geloof. Genesis 15: 6
6. Abrams ongeloof. Genesis 16:2.
7. Gods verbond. Genesis 17: 1
8. Gods belofte. Genesis 18: 1.
9. Geboorte van Izak, Ismaël uitgedreven, Izak beproefd. Genesis 21: 1-7
10. De Voorzienigheid Gods. Genesis 22:14

III.
Enige bijzonderheden uit het leven van de aartsvader Izak
11. Huwelijk en onvruchtbaarheid. En Izak bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. Genesis 25:21
12. Geboorte Ezau en Jakob. En de Heere zeide tot haar: twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vanéén scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Genesis 25: 23

IV.
Enige bijzonderheden uit het leven van de aartsvader Jakob
13. Jacob te Bethel
Jacob dan toog uit van Berseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en leide zich te slapen te dierzelver plaats.
Genesis 28: 10
14. Jakob naar en door Pniël
O God mijns vaders Abrahams, en God mijns vaders Izaks, o Heere! Die tot mij gezegd hebt: Keer weder tot uw land, en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen! Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan uw knecht gedaan hebt. Genesis 32: 9, 10, enz.

V.
15. De geschiedenis van Jozefs jeugd als voorbeeld der geschiedenis van Christus.
Genesis 37 - 41
TWEEDE DOCUMENT
Enige bijzonderheden omtrent de uittocht der kinderen Israëls uit Egypte en hun reis door de woestijn.

1. Het Paaslam. Exodus 12:1

2. De wolk- en vuurkolom. Exodus 14:19

3. Murmureringen van de kinderen Israëls in de woestijn; bittere water, Manna, en water uit de Rots. Exodus 15 en 16 enz.

4. Wat de Heere door zijn knecht Mozes tot het murmurerende volk in de woestijn sprak. Leerrede Exodus 19:3 – 6.

5. Murmureringen van de kinderen Israëls in de woestijn; bittere water, Manna, en water uit de Rots. Exodus 15 en 16 enz.

6. Wat de Heere aan Zijn murmurerend volk wilde leren door het ambtsgewaad van de hogepriester. Exodus 28: 31- 35.

7. Wat de Heere aan zijn murmurerend volk wilde leren door de inzetting van het Loofhuttenfeest. Leviticus 23: 33-36 en 39-44

8. Wat de Heere aan zijn murmurerend volk wilde leren door de instelling van de wet der rode koe. Numeri 19, 1-13.

9. Wat de Heere aan zijn murmurerend volk wilde leren door de oprichting van de koperen slang. Numeri 21: 1 – 9.

10. Wat de Heere aan het murmurerend volk liet aanzeggen door zijn knecht Mozes toen zij Kanaän zouden binnentrekken. Deuteronomium 8:1

11. … En gij zult gedenken aan al de weg, die u de Heere, uw God deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft, enz. Leerrede Deuteronomium 8: 1-3

DERDE DOCUMENT

GEDICHT ‘DE KRUISBAAN’

LEERREDE OVER DE INHOUD VAN DE HEILIGE SCHRIFT

VERKLARING VAN HET BOEK RUTH

PREEK OVER JOB 19:25, toegevoegd aan boek Ruth

VIERDE DOCUMENT

1. Leerrede. Herinnering aan het vredefeest na de oorlog van 1870-1871
Voorts geschiedde het, als Jozua nabij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in Zijn hand hield. Jozua 5: 13-15

2. Leerrede. De fakkel in de lege kruiken
En Hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn hand en lege kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. Richteren 7: 16

3. Leerrede. Een opsomming van nooit naar waarde geschatte weldaden Gods.
Na Abimelech nu stond op, om Israël te behouden, Thola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issaschar; en hij woonde te Samir op het gebergte van Efraïm. En hij richtte Israël drie en twintig jaren; enz. Richteren 10: 1-16

4. Leerrede. De Engel des Heeren boven de dorsvloer van Arauna de Jebusiet
Toen gaf de Heere een pestilentie in Israel, van de morgen af tot aan de gezette tijd, en er stierven van het volk van Dan tot Berséba toe, zeventig duizend mannen. … De Engel des Heeren nu was bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. Enz. 2 Samuel 24: 15-18

5. Leerrede. Salomo’s gebed om wijsheid
Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts; en God zeide: Begeer, wat Ik u geven zal. Enz. 1 Koningen 3:5-12

Bladvulling 1 Koningen 13

6. Leerrede. Over Gods alwetendheid
Want de Heere aangaande: Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem. 2 Kronieken 16:9a.

7. Leerrede. Jobs Verlosser
Want ik weet, mijn Verlosser leeft. Job 19: 25

8. Leerrede. Een van Gods wegen met Zijn volk
Maar God spreekt eens of twee maal; doch men let niet daarop. In de droom, door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger, dan openbaart Hij het voor het oor der lieden en Hij verzegelt hun kastijding; Enz. Job 33:14-30

9. Leerrede. Een en ander omtrent Job
"Gewisselijk, Hij legt de mens niet teveel op, dat hij tegen God in het gericht zou mogen treden." Job 34: 23

VIJFDE DOCUMENT

1. Preek over Psalm 68: 1-7
Een psalm, een lied van David, voor de opperzangmeester. God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden.

2. Toespraak uit een preek over Psalm 68: 29 ivm. bedanken van beroep uit Nederland, 1857.

3. Meditatie. Gods kinderen en hun sterke Toevlucht
Ik ben velen als een wonder geweest, doch Gij zijt mijn sterke Toevlucht.
Psalm 71: 7

4. Leerrede. Gods raad is de zaligheid van Zijn volk
"Gij zult mij leiden naar Uw raad." Psalm 73: 24

5. Preek over Psalm 81: 1-9
Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte, juich de God van Jakob; heft een Psalm aan en geeft de trommel, de liefelijke harp met de luit.

6. Een Pinksterpsalm; Psalm 87

7. Preek over Psalm 89
Toen de mannen opgeroepen werden tot de landverdediging tegen de Fransen

8. Leerrede over de vergankelijkheid van ‘s mensen leven. Nieuwjaarspreek
Een gebed van Mozes, de man Gods. Psalm 90:1-12

9. Leerrede over de vergankelijkheid van ‘s mensen leven. Vervolg Psalm 90
Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid. Psalm 90:14 - 17

10. Leerrede over Psalm 95
Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen de Rotssteen van ons heil.

11. Leerrede.
De Heere regeert; de aarde verheuge zich. Psalm 97: 1. Dankstond-preek

12. Leerrede over Psalm 100
Gij ganse aarde, juicht den Heere!

13e Preek
Een Psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. Enz. Psalm 103: 1-5

14. Preek
Een Psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. Psalm 103: 1-3

15. Het genadeverbond van Israëls God
Hij is de Heere onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt Zijns verbonds tot in eeuwigheid; des woords, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten. Psalm 103: 7 en 8.

16. Christus zittende ter rechterhand Gods
Een Psalm van David. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: zit aan Mijn rechterhand, tot dat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. Psalm 110: 1, 2

17. De Almacht Gods
Onze God is toch in de hemel; Hij doet al wat Hem behaagt. Psalm115: 3

18. Preek over Psalm 116: 7 en 8
Mijn ziel, Keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Psalm 116: 7 en 8

19. Preek over Psalm 118:15 vergeleken met de vruchten van de opstanding en hemelvaart van onze Heere Jezus.
In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Psalm 118: 15-18.

20. Preek over Psalm 119: 77
Laat mij Uw barmhartigheden overkomen, opdat ik leve; want Uw wet is al mijn vermaking. Psalm 119: 77

21. Gedeelte uit een preek, uitgesproken aan het eind van 1872
Ik geloof in de wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

22. Preek ver Psalm 119: 124a:
Doe bij Uw knecht naar Uw goedertierenheid.

23. Meditatie over Psalm 121
Een lied Hammaäloth, Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp zal komen. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Enz.

24. De alwetendheid Gods
Een Psalm van David. Voor de Opperzangmeester. Heere, Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten, Gij omringt mijn gaan en mijn liggen en Giju zijt alle mijn wegen gewend. Psalm 139:1

25. Preek over Psalm 148 : 1-10
Hallelujah, looft de Heere uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen. Looft Hem, al Zijn engelen, looft Hem, al Zijn heirscharen. Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. Enz.

26. Preek over Psalm 148: 11-14
Gij koningen der aarde, en alle volken. Gij vorsten en alle rechters der aarde. Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen.

ZESDE DOCUMENT

1. Preek over Spreuken 4: 11, 13 en 23
Ik onderwijs u in de weg der wijsheid, Ik doe u treden in de rechte sporen. Enz.

2. Preek over Spreuken 15: 3
De ogen des Heeren zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden.

3. Preek over Spreuken 20: 12
Een horend oor en een ziend oog heeft de Heere gemaakt, ja, die beide.
Spreuken 20 : 12.

4. De ware liefde.
Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; Hooglied 8: 6, 7.

5. Preek over Jesaja 9: 5
Men noemt Zijn Naam Raad. Jesaja 9: 5

6. Preek over Jesaja 11: 1-4a
Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen; en op Hem zal de Geest des Heeren rusten; Jesaja 11: 1-4a.

7. Preek over Jesaja 1-4.
Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Enz. Jesaja 26:1-4.

8. Preek over Jesaja 30: 18b
Want de Heere is een God des gerichts, welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten. Jesaja 30: 18b

9. Preek over Jesaja 40: 26-31
Heft uw ogen op omhoog en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft, Die in getal hun heir voortbrengt, Die ze alle bij name roept, Enz. Jesaja 40: 26-31

10. Preek over Jesaja 43: 1
Maar nu, alzo zegt de Heere, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël, vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen; gij zijt Mijne. Jesaja 43: 1

11. Preek over Jesaja 43:25
Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. Jesaja 43:25

12. Preek over Jesaja 45: 22
Wend u naar mij toe; wordt behouden alle u einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45: 22

13. Preek over Jesaja 64:4
Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God, wat Hij doen zal, dien, welke op Hem wacht.

14. Preek over Jesaja 65: 5
Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, aan degenen die Uwer gedenken op Uw wegen; zie, Gij waart verbolgen, Enz. Jesaja 65: 5

15. Preek over Jeremia 10: 10a
Maar de Heere God is de Waarheid; Hij is de levende God, en een eeuwig Koning. Jeremia 10: 10a:

16. Preek over Jeremia 31: 15 en 16
Zo zegt de Heere: Er is een stem gehoord in Rama, een klacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Jeremia 31: 15, 16

17. Preek over Klaagliederen van Jeremia 5: 21a:
Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Klaagl. Jeremia 5: 21a

18. Preek over Ezechiël 16: 62 en 63
Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de Heere ben; opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent wegens uw schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen u gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Ezechiël 16 : 62, 63

19. Preek op nieuwjaar 1872
… dat Ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. Hoséa 2: 7a

20. Preek over Hoséa 2:18
"Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid." Hoséa 2:18.
Hoséa hoofdstuk 2: 18 en 19:

21. Preek over Hoséa 2:18, 19
En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, enz. Hoséa 2:18, 19

22. Preek over Hoséa 13:9
Het heeft u bedorven, o Israël, want in Mij is uw hulp. Hoséa 13: 9

23. Preek over Hoséa 14: 2
… Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God, toe. Hoséa 14: 2

24. Preek over Micha 7: 8
Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zo zal de Heere mij een Licht zijn. Mi. 7:8

25. Voorwoord voor een biddagpreek in het oorlogsjaar 1859

26. Preek over Zacharia 9: 1-8
De last van het woord des Heeren over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de Heere heeft een oog over de mens, Enz. Zacharia 9: 1-8

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel God is eeuwig trouw, deel 5, Preken en Verhandelingen
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 768 blz.
Bijzonderheden Gebonden, hardcover, boek is nieuw.
ISBN of EAN n.v.t.
© 2010 - 2019 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.