Kohlbrugge, Dr. H.F.-God is eeuwig trouw, deel 2, 60 Preken en de Leer des Heils (nieuw)

Artikelnummer: 9781326614379
Vorige Artikel 31 van 127 Volgende
€ 48,00 (inclusief btw)

God is eeuwig trouw, deel 2, bevat 60 Preken van dr. H.F. Kohlbrugge en de Leer des Heils.
In deze 2e bundel staan 60 preken en enkele verhandelingen. Met de 1ste bundel vormen zij de inhoud van 12 Twaalftallen preken die in het Duits en in het Nederlands zijn verschenen. De inhoud is zeldzaam actueel. Kohlbrugge was geen Hervormer en geen vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, maar God schonk hem aan Zijn gemeente na een diepe persoonlijke kruisweg om het Kruisevangelie te preken. De Kerken in Nederland waren in een geesteloze toestand; van verval tot dode rechtzinnigheid aan de ene kant en van wettische vroomheid en ontspoorde bevinding aan de andere kant. Zowel in Nederland als in Duitsland. Kohlbrugge begint zijn preken met de overtuiging uit de Wet. Hij vervolgt met het Evangelie van Christus en het geloof in Hem. Door het geloof wordt Christus erkend als Zaligmaker. God wordt min of meer gekend als de Vader van onze Heere Jezus Christus en de Heilige Geest als de Trooster.

TWEEDE BUNDEL. 60 PREKEN, gebeden en samenspraken
In deze bundel staan 60 preken, behorend bij de serie 12 twaalftallen. De eerste 84 preken staan in de eerste bundel.
Er zijn GEBEDEN opgenomen, die uitgesproken werden vóór en tijdens de Duits-Franse oorlog in de jaren 1869 - 1874.
Vervolgens is een catechisatieboek opgenomen: DE LEER DES HEILS IN VRAGEN EN ANTWOORDEN. Kohlbrugge was afkomstig van de Lutherse kerk en benadrukte sterk de leer van de rechtvaardigmaking zoals Luther die bracht. De Gereformeerde Dogmatiek wordt uitgelegd op een persoonlijke manier.
De bundel besluit met: DE TAAL KANAÄNS. Gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid.

INHOUD 8. 85 – 96. Blz. 15
85. 2 KORINTHE 3: 17.
"De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid."
86. OPENBARING VAN JOHANNES 21: 5-7. Nieuwjaarspreek
"En Die op de troon zat zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. Enz.
87. PSALM 130:7, 8.
Israël hope op den Heere; want bij den Heere is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing, en Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden."
88. TITUS 2: 11-14.
"Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, en onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende,
89. 1 TIMOTHEÜS 1:15.
"Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken; "
90. TIMOTHEÜS 1:15b.
"Van welke ik een voornaamste ben."
91. HEBREEËN 4: 14-16.
Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, (namelijk) Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Enz.
92. HEBREEËN 5:8 en 9.
Hoewel Hij de Zoon was, (nochtans) gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden; en geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, enz.
93. PSALM 40: 7-9.
"Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; u hebt Mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Enz.
94. PSALM 110:4.
"De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek."
95. HOSEA 14:9.
"Efraïm, wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien; Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom; uw vrucht is uit Mij gevonden."
96. PSALM 84: 13.
"Heere der heirscharen, welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt."

INHOUD 9. 97 - 108. Blz. 102
97. 2 KRONIEKEN 7:13 en 14.
"Zo Ik de hemel toesluit, dat er geen regen zij, en zo Ik de sprinkhanen gebied, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zend, enz.
98. RICHTEREN 7: 16b.
"En hij gaf een ieder een bazuin in zijn hand en ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken."
99. PSALM 105:7 en 8.
"Hij is de Heere onze God; zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt Zijns verbonds tot in eeuwigheid, des woords dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten."
NASCHRIFT.
Voorbereiding om het Heilig Avondmaal te gebruiken.
100. PSALM 71:19-22.
Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte; Gij, Die grote dingen gedaan hebt! O God, wie is U gelijk?
101. MARKUS 9:24. Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal
"Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp."
102. PSALM 93.
"De Heere is Koning, en heerlijk versierd; de Heere is versierd, en heeft een Rijk begonnen zover de wereld is, en heeft het toebereid dat het blijven zal. Enz.
103. LUKAS 1:5-13.
"In de dagen van Herodes, de koning van Judéa, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, enz.
104. Lukas 1:14-16
En er zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere; enz.
105. LUKAS 1: 17
"En hij zal voor Hem heengaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk."
106. LUKAS 1: 18-25.
En Zacharias zeide tot de engel: ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. (Vs. 18) En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, enz.
107. PSALM 22:27.
"De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, zij zullen de Heere prijzen, die Hem zoeken, ulieder hart zal in eeuwigheid leven.
108. LUKAS 2: 1-14. 3 Kerstpreken
"En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
Preekschetsen voor Oudjaar Jesaja 26:3 en
1 Samuël 7:12b;
Nieuwjaar, Jesaja 9:6b

INHOUD 10. 109 – 120. Blz. 195
109. LUKAS 2: 22-24.
En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de Wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem opdat zij Hem de Heere voorstelden, enz
110. LUKAS 2: 25-28.
"En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en God vrezende, verwachtende de Vertroosting Israëls,
111. PSALM 119: 17.
"Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw Woord beware."
112. LUKAS 2:29-32.
En (Simeon) zeide: "Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede. naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien, enz
113. LUKAS 2:33 en 34a.
"En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende henlieden, enz.
114. LUKAS 2: 34b en 35.
"En tot een teken, dat wedersproken zal worden (en ook een zwaard zal door Uw eigen ziel gaan), opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden."
115. KOLOSSENSEN 3: 1-5.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, daar Christus is, zittende aan de Rechterhand Gods. Enz.
116. PREDIKER 4: 12.
"Indien iemand de een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken."
117. JOHANNES 1:3.
"Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat u ook met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus."
118. JEREMIA 31:7.
"O Heere! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël!"
119. 2 JOHANNES, vers 9b.
"Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon."
120. 2 JOHANNES:9.
"Een ieder, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden, den Vader en den Zoon."

INHOUD 11. 121 – 132. Blz. 281
121. 2 JOHANNES: 12b.
"Opdat onze blijdschap volkomen zijn moge."
122. 1 JOHANNES 2:6.
"Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf zo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft."
123. KOLOSSENSEN 2: 10- 12
"Gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, enz.
124. ROMEINEN 6: 3,4.
Weet u niet, dat zo velen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Enz.
125. HEBREEËN 1:1 en 2.
"God, voortijds veelmalen en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de Profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon; enz.
126.HEBREEËN 1: 3.
"Dewelke, zo Hij is het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid. En het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, enz.
127. HEBREEËN 1: 4-6.
"Zo veel voortreffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
128. HEBREEËN 1: 7-9.
"En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten en Zijn dienaars een vlam des vuurs; maar tot de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, enz.
129. HEBREEËN 1: 10-12.
"En Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen; dezelve zullen vergaan, maar u blijft altijd, enz.
130. HANDELINGEN DER APOSTELEN 4:12.
"En de zaligheid is in geen ander."
131. HEBREEËN 1:13 en 14.
"En tot welke der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn Rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. Enz.
132. GENESIS 3: 15.
"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar Zaad. Datzelve zal u de kop vermorzelen! En gij zult Het de verzenen vermorzelen."

INHOUD 12. 133 – 144 Blz. 359
133. GENESIS 22: 18.
"En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde."
134. DEUTERONOMIUM 18:15-19.
"Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen. Enz.
135. 2e BOEK VAN SAMUËL7:13.
"Die zal Mijn Naam een Huis bouwen."
136. JOHANNES 1:1-3.
"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is."
137. JOHANNES 1:4a.
"In Hetzelve was het Leven."
138. JOHANNES 1: 4b.
"En het Leven was het Licht der mensen."
139. JOHANNES 1: 5.
"En het Licht schijnt in de duisternis; en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen."
140. JOHANNES 1: 6-13.
Er was een mens, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, enz.
141. JOHANNES 1:14.
"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, als des Eniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid."
142. JOHANNES 1:15-18.
"Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende Deze was het, van Welke ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. Enz.
143. EVANGELIE VAN MATTHEÜS 25: 1-13.
"Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet.
144. EVANGELIE VAN MATTHEÜS 25: 1-13. VERVOLG
"Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, de bruidegom tegemoet.

Schrijver
Dr. H.F. Kohlbrugge

Titel
God is eeuwig trouw, deel 2, 60 preken en de Leer des Heils

Uitgever
Stichting De Gihonbron

Plaats van uitgave
Middelburg

Jaar van uitgave
2016

Aantal pagina's
660 blz.

Bijzonderheden
Gebonden, hardcover, boek is nieuw.

ISBN of EAN
9781326614379

© 2010 - 2023 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

U ontvangt een bericht in uw mailbox om de inschrijving te bevestigen. De kortingscode geldt voor alle tweedehands boeken.