Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (3e en 4e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781291640151
Vorige Artikel 52 van 128 Volgende
€ 17,00 (inclusief 9% btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 2, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain, waarvan de meeste niet eerder gepubliceerd zijn. 
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon. Diepe ontdekking kreeg hij van het verderf van de mens. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. Hij was in zijn element als hij zoekende zielen mocht bemoedigen, Christus mocht aanprijzen aan verslagen zondaren. Hij toonde zich een groot beminnaar van Gods volk, ongeacht welk kerkverband zij behoorden. Hij had een warm hart voor zijn onbekeerde medemens en was liefdevol in zijn pastoraal werk. Na zijn langdurige geestelijke strijd en verdrukking ontving hij in 1984 de kroon van het eeuwig leven. In deze 2e bundel zijn enkele Kerstpreken, Oudejaars- en Nieuwjaarspreken opgenomen. Het Leven en werk van ds. W. C. Lamain is gepubliceerd door Den Hertog, Houten.

Inhoud: 

Derde Tiental

1. Preek. Gods rechtvaardig gericht over een vijandin van Gods kerk. En zij legden de handen aan haar, en zij gingen naar den ingang van de Paardenpoort, naar het huis des konings; en zij doodden haar daar. 2 Kronieken 23: 15 

2. Preek. Gods weg met Zijn volk in het komen tot Christus als de enige Toevlucht in leven en sterven. Van den stroom der bergen worden zij nat, en zonder toevlucht zijnde, omhelzen zij de steenrotsen. Job 24: 8. 

3. Preek De grote Knecht des Vaders. "Een verstandig knecht zal heersen over een zoon, die beschaamd maakt, en in het midden der broederen zal hij erfenis delen." Spreuken 17:2 

4. Preek. Een innemend en dringend verzoek.Kom, mijn Liefste! Laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten op de dorpen. Hooglied 7: 11 

5. Preek. De verzoening door het bloed des Lams, betuigd en bevestigd met eedzwering door de eeuwige Jehovah. Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen noch u schelden zal. Jesaja 54: 9. 

6. Preek. Rijk in God. Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God. Lukas 12: 21 

7. Preek. Een vrijmoedig antwoord. Maar in dit alles zijn wij meer dan ovenwinnaars door Hem, Die ons liefgehad heeft. Romeinen 8: 37. 

8. Preek. De geloofsverwachting van Abraham. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Hebreeën 11: 10a. 

9. Preek. Een wenende Johannes. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch het­zelve in te zien. En een van de ouderlingen zei­de tot mij: ween niet; zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft over­wonnen, om het boek te openen, en zijn zeven ze­gelen open te breken. Openbaring 5: 4, 5 

10. Preek. De troost voor Gods kerk in het openen van het boek. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet; zie, de Leeuw Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft over­wonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. Openbaring 5: 5

Vierde Tiental

Preek 1. Het eeuwig verbond, de troost van Gods volk in alle teleurstellingen
Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. 2 Samuël 23 : 5.

Preek 2. Het opstaan van God over Zijn volk
Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast. Psalm 12:6.

Preek 3. Een grote genade en een onuitsprekelijk voorrecht in een diepe weg
Ik daarentegen ben als een dove. Ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegen¬redenen zijn. Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God! Psalm 38:14.

Preek 4. De dag die de Heere gemaakt heeft. PAASPREEK
Dit is de dag, die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Psalm 118:24.

Preek 5. Christus roemt Zijn bruid
Hoe schoon zijt gij, en hoe liefelijk zijt gij, o liefde, in wellusten! Hooglied 7:6.

Preek 6. De oneindigheid van Gods genade. OUDEJAARSPREEK
Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Klaagliederen van Jeremía 3:22.

Preek 7. Een getuigenis van de beproefde Kerk. NIEUWJAARSPREEK
Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israëls heil. Jeremía 3:23.

Preek 8. Simeon met Christus in zijn armen. KERSTPREEK
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord. Lukas 2:28 en 29.

Preek 9. Anna, een profetes. KERSTPREEK
En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. Lukas 2 : 36 38.

Preek 10. Een troostvolle toezegging. NIEUWJAARSPREEK
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Filippenzen 4:19.

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-3e en 4e tiental-deel 2
Uitgever De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2013
Aantal pagina's 328 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781291640151
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel