Lamain, Ds. W.C.-Sprekend nadat hij gestorven is (7e en 8e tiental preken) (nieuw)

Artikelnummer: 9781326395285
Vorige Artikel 54 van 128 Volgende
€ 17,00 (inclusief 9% btw)

Sprekend nadat hij gestorven is, deel 4, bevat 20 preken van ds. W.C. Lamain. 
Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij gesproken. De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond.
In deze 4e bundel zijn diverse preken opgenomen over het leven van Jeftha. Ook een aantel over Psalm 146. Deze heeft hijzelf voor de pers gereedgemaakt. Deze preken zijn zij goed bestudeerd en staan vol lessen voor het geestelijk leven. Ootmoed siert een christen en zeker een leraar die staat tussen de Heere en het volk als hij in zijn dienstwerk bezig is. De nodigingen van het lieflijk Evangelie zijn warm en welmenend. De bemoedigingen voor Gods volk zijn beschamend en vertroostend. De Heere zegene ook deze 4e bundel.

Inhoud:

Zevende Tiental

1e preek. De God van Jakob tot zijn Hulp. Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn hulpe heeft; wiens verwachting op de Heere, zijn God, is. Psalm 146:5 

2e preek. Recht voor de verdrukten. Psalm 146: 7a Die de verdrukte recht doet. 

3e preek. Brood voor de hongerigen. Psalm 146: 7b Die de hongerige brood geeft. 

4e preek. De losmaking van de gevangenen. De Heere maakt de gevangenen los. Psalm 146:7c 

5e preek. De Goddelijke bewaring. Psalm 146:9a De Heere bewaart de vreemdelingen. 

6e preek. Een veelbetekende Naam van de Heere Jezus. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Aijéleth Hasscháchar. Psalm 22:1 

7e preek. Een kinderlijke ontboezeming in een bange tijd. BIDDAGPREEK HEERE, luister naar mij en hoor naar de stem mijner twisters. Jeremia 18:19 

8e preek. Hoop voor Gods kerk in een hopeloze toestand. DANKDAGPREEK Alzo zegt de HEERE der heirscharen: er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. Een ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten. Zacharia 8:4, 5 

9e preek. Een moedig getuigenis. Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de Naam des Heeren Jezus. Handelingen 21:13. 

10e preek. Van de rust in God temidden van de grootste storm des levens. "Doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn: want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezen zelfden nacht beeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ik ook dien. Zeggende: Vrees niet, Paulus ! gij moet voor de Keizer gesteld worden: en zie, God beeft u geschonken allen, die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is." Handelingen 27:22‑25.

Achtste Tiental

1e preek. Het uitgaan van de Godvruchtige Izak tot een voorbeeld gesteld. Rotterdam, 1941 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het naken van den avond. Genesis 24: 63a. 

2e preek. Jakob terug in Bethel. Biezelinge, 1966 Daarna zeide God tot Jakob: maak u op, trek op naar Bethel, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verschenen is, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. Genesis 35:1 

3e preek. Jakob terug in Bethel. Biezelinge 1966 Daarna zeide God tot Jakob: maak u op, trek op naar Bethel, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verschenen is, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. Genesis 35:1 

4e preek. Een wonderlijke belofte voor de laatste ure des levens. Ca. 1947 En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Genesis 46: 4b. 

5e preek. Het hoogte punt in Israëls leven. Utrecht 1946 "En daar heb ik Lea begraven." Genesis 49:31, laatste gedeelte. 

6e preek. Een weldaad voor de stam van Juda. Grand Rapids De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Genesis 49:10a. 

7e preek. Een blijde oogst na een droevig zaaien, of: een troostvolle belofte. De Schat des Woords, 6e jaargang 1952 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker hij zal met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Psalm 126:5‑6. 

8e preek. Het teken van Gods eeuwig en soeverein welbehagen. De Schat des Woords, 14e jaargang 1960 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn Naam Immanuël heten. Jesaja 7:14. 

9e preek. Het leven van Jeftha en zijn dochter. I. Utrecht, 1949 Toen nu Jeftha te Mizpa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet, met trommelen en reiën. Zij nu was alleen, een enig kind; hij had uit zich anders geen zoon of dochter. Enz. Richteren 11:34‑36. 

10e preek. Het leven van Jeftha en zijn dochter. II. Utrecht, 1949 Ach mijn dochter! gij hebt mij ganselijk nedergebogen, enz

Specificatie Omschrijving
Schrijver Ds. W.C. Lamain
Titel Sprekend nadat hij gestorven is-7e 3n 8e tiental, deel 4
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2015
Aantal pagina's 456 blz.
Bijzonderheden Paperback, boek is nieuw.
ISBN of EAN 9781326395285
© 2010 - 2021 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel