Kohlbrugge, Dr. H.F.-God is eeuwig trouw, deel 7, Schriftverklaringen Romeinen, Hebreeën, Openbaringen (nieuw)

Vorige Artikel 34 van 127 Volgende
€ 56,00 (inclusief 9% btw)
Aantal

God is eeuwig trouw, deel 7, van dr. H.F. Kohlbrugge bevat Schriftverklaringen over de bijbelboeken Romeinen, Hebreeën en Openbaringen.
De Schriftverklaringen van Dr. Kohlbrugge bevatten veel Evangelisch onderwijs. Hij en de oprechte navolgers werden voor Antinomiaan of Kohlbruggiaan uitgescholden. Kohlbrugge had de HEERE en Zijn Woord lief. Zijn hoogste toeleg was een arme zondaar tot Christus te brengen. Hij schreef hij aan Baronesse Van Verschuer (1834) Wat hebt u toch al voor verwachtingen van mij, en dat broeder N. zegt, wij zijn Kohlbruggiaans. O, slaat mij toch in het geloof dood, en sterf mij af in uw harten, zoals u van de wet afgestorven bent; mocht u mij voor dood houden, mocht ik u dood zijn, zoals de wet dood is; heb ik een arm en ellendig zondaar, de voornaamste van u allen, u enigszins de weg mogen wijzen naar onze overzoete, overschone en algenoegzame Heere Jezus, zo houdt mij als staande nu achter de troon, maar uzelf als die er vóór staat; wat heb ik van de kruier te praten, als ik voor mijn Weldoener sta. Het is een bewijs dat men nog niet ten volle verzekerd is, als men zich gaat beroepen op een handvol stof.”

ZEVENDE BUNDEL. SCHRIFTVERKLARINGEN ROMEINEN – OPENBARING.
In de laatste bundel staan de Schriftverklaringen / preken uit Romeinen tot Openbaring die eerder verschenen zijn in 24 deeltjes. Er is een UITVOERIGE SCHRIFTVERKLARING OVER DE BRIEF AAN DE HEBREEËN toegevoegd. Deze is overgenomen uit het Amsterdams Zondagsblad. Ze werden niet opgenomen in de 24 deeltjes. De geschriften van dr. Kohlbrugge worden door een groot aantal studenten en predikanten gebruikt voor persoonlijk onderwijs en voor de tekstuitleg op de kansel. Zijn lijfspreuk dat God eeuwig trouw blijft, spant de kroon. In zijn laatste dagen werd het verlangen naar de Heere steeds sterker. Hij sprak: "Hoe zoet is mij het ster¬ven!" En: "Dit weet ik, dat ik in Gods hand gegrift ben!" En: "Een grote dag van feestvreugde en van juichen!"

TWAALFDE DOCUMENT

1. Over de rechtvaardigheid Gods in het vergeven van de zonden
Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften) Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Enz. Romeinen 1: 1-18

2. De vrijspraak der zonden in Gods gericht
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. Romeinen 3: 24

3. Abrahams geloof gerekend tot rechtvaardigheid
Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Romeinen 4: 1 tot 5

4. De toerekening zonder de werken
Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; zalig is de man, welke de Heere de zonden niet toerekent. Romeinen, 4: 6 - 8

5. Abraham geeft God de eer.
Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Hoofdstuk 4: 20b

6. Over de Leer des Heils I.
Maar God zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van hart gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt. Romeinen 6: 17

7. Over de Leer des Heils II.
… maar dat gij nu van hart gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt. Romeinen 6: 17

8. De genadegift van God
De genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.
Romeinen 6: 23b

9. Volkomenheid der gelovigen
Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Romeinen 8: 1

10. De Wet des Levens in Christus Jezus
Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid met het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees; opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest. Romeinen 8: 3, 4.

11. De wijsheid van de wereld, dwaasheid bij God
…Want nademaal, in de wijsheid Gods, heeft de wereld God niet gekend in de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven: overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken; doch wij prediken Christus, de Gekruisigde. 1 Korinthe 1: 20 tot 23

12. Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods
Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid, maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, de wijsheid Gods, 1 Korinthe 1: 24.

13. Roem in de Heere
Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking; opdat het zij, gelijk geschreven is: die roemt, roeme in de Heere. 1 Korinthe 1: 29-31.

14. De onderhouding van Gods geboden
De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. 1 Korinthe 7: 19

15. De drinkbeker der dankzegging
De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? 1 Korinthe 10: 16

16. De opstanding der doden
Dwaalt niet: Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardig en zondigt niet. … Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? u dwaas! hetgeen u zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven zij. 1 Korinthe 15: 33-38

17. Het bewijs van de opstanding des vleses.
Voorts, broeders! ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, … En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften en dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 1 Korinthe 15: 1-19.

18. De praktische troost van de opstanding.
En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo bent u niet in uw zonden; zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus hopende zijn, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
1 Korinthe 15: 11-19

19. De Vader Alles in allen
… En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, zo zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. 1 Korinthe 15: 20-28

20. Een nieuw schepsel in Christus
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden! 2 Korinthe 3: 17.

DERTIENDE DOCUMENT

1. De genade van onze Heere Jezus Christus
Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus. Galaten 1:3
2. De Heere Jezus Christus Zijn volk verlost van de wereld
Die Zichzelve gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. Galaten 1:4

3. De vloek der Wet en de verlossing daarvan
Doch de wet is niet uit het geloof; maar: de mens die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; enz. Galaten 3: 12 - 14

4. God is Één
Maar God is Eén. Galaten 3: 20b

5. In Christus gedoopt
Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Galaten 3: 26, 27

6. De werken van het vlees en de vrucht van de Geest
Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde; … Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, enz. Galaten 5: 13-26

7. Zalig uit genade
Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Eféze 2: 8

8. Geschapen tot goede werken
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Eféze 2: 10

9. Oneindige liefde van Christus
Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld zou worden tot al de volheid Gods. Eféze 3: 18 en 19

10. De verzegeling met de Heilige Geest. I
Eféze 4: 30:
En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing.
11. De verzegeling met de Heilige Geest. II
En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Eféze 4: 30

12. De vreze Gods
Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus; vervuld met vruchten der gerechtigheid. Filippensen 10 en 11a

13. Christus tot Voorbeeld.
Indien er dan enige vertroosting is in Christus … Die, in de gestaltenis Gods zijnde, … de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, Enz. Filip. 2: 1 tot 8.

14. In de Heere verblijd
Verblijdt u in de Heere alle tijd; opnieuw zeg ik: verblijdt u! Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij! Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, enz. Filippensen 4: 4 tot 7:

15. Onze wandel in de hemel
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, enz. Filippensen 3 : 20, 21

16. De vreugde in de Heere
Verblijdt u in de Heere alle tijd; wederom zeg ik: verblijdt u! Filippensen 4: 4

17. Gebed voor meerder kennis van God
"Waarom ook wij, van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand."Kolossensen 1: 9

18. Christus ons Leven
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons Leven is, dan zult ook gij, met Hem, geopenbaard worden in heerlijkheid. Kollosenzen 3: 4

19. Zoekt de dingen die boven zijn
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Kollosenzen 3: 1-10

20. De geestelijke kleding der gelovigen
Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, Koloss. 3: 12-16

21. De hemelse muziek
Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, Enz. Kolossenzen 3: 15.

22. Eigen werk of Genade?
Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is. Aan Timothëús, 1 Timotheüs 1: 17

23. Ware gebruik en misbruik van de wet
Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettig gebruikt. 1 Timothëús 1: 8:

24. Één Middelaar
Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods, Enz. 1 Timotheüs 2: 5 en 6
25. De leer van Profeten en Apostelen
Dat gij van kindsaf de Heilige Schriften geweten hebt, Enz. 2 Timotheüs 3: 15-17

VEERTIENDE DOCUMENT

1. Verlossing van dienstbaarheid en dood
Overmits dan de kinderen des vleses en des bloeds deelachtig zijn, is Hij desgelijks hieraan deelachtig geworden, opdat Hij door de dood teniet zou doen degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel; Enz. Hebreeën 2: 14 en 15

2. Jezus Borg van het Verbond.
Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. Hebreeën 7: 22
3. De Bedienaar van het heiligdom
Een Bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Hebreeën 8:2

4. Gasten en vreemdelingen
Zij hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen waren. Hebreeën 11:8-10; 13-16

5. De kastijding des Heeren; Over de vervolging in Frankrijk.
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Hebreeën 12: 1-11

6. Grote vreugde in de verdrukking
Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, "aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid! Enz. Hoofdstuk 1: 1-5

7. Begeren in het geloof en niet twijfelen.
Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt, want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Vers 6-8

8. Zalig die verdragen
Ziet! wij houden hem gelukzalig, die verdragen; u hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en u hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer. Jakobus 5 vers 11

9. Het bloed van de Heere Jezus Christus
En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. 1 Joh. 1: 7b

10. De trouwe Getuige in de hemel; bij gelegenheid van het Paasfeest
Johannes aan de zeven gemeenten, die in Azië zijn: genade en vrede zij u van Hem, Die is en Die was en Die komen zal, Openbaringen 1: 4 tot 6

11. Het Lam op de berg Sion
En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende de naam Zijns Vaders Enz. Openbaring 14 vs. 1-3:

12. De overwinnaars bij de glazen zee
En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden … Openbaring 15:2-4

13. Het gezang van Mozes en van het Lam
En zij zongen het gezang van Mozes, en het gezang des Lams, Openbaring 15: 3, 4

Voorwoord in Amsterdamsch Zondagsblad. Blz 365

Verklaring van Hebreeën 2. Blz. 367
Verklaring van Hebreeën 3. Blz. 391
Verklaring van Hebreeën 4. Blz. 416
Verklaring van Hebreeën 5. Blz. 438
Verklaring van Hebreeën 6. Blz. 451
Verklaring van Hebreeën 7. Blz. 472
Verklaring van Hebreeën 8. Blz. 494
Verklaring van Hebreeën 9. Blz. 514
Verklaring van Hebreeën 10. Blz. 538
Verklaring van Hebreeën 11. Blz. 600
Verklaring van Hebreeën 12. Blz. 660
Verklaring van Hebreeën 13. Blz. 669

Specificatie Omschrijving
Schrijver Dr. H.F. Kohlbrugge
Titel Schriftverklaringen Romeinen, Hebreeën en Openbaringen
Uitgever Stichting De Gihonbron
Plaats van uitgave Middelburg
Jaar van uitgave 2016
Aantal pagina's 792 blz.
Bijzonderheden Gebonden, hardcover, boek is nieuw.
ISBN of EAN n.v.t.
© 2010 - 2020 Boekenstek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.